فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 28 مهر ماه 93 - (07:16) | تعداد بازدید : 16194

محصول جدید آموزش جامع Microsoft Excel 2013 + 2010,آموزش اکسل 2013 ، آموزش اکسل 2010 ، اکسل ، آشنایی با Sheet ، محیط اکسل ، آشنایی با اکسل 2013 ، Quick Access ، میانبرهای اکسل ، Name Box ، ورود اطلاعات در اکسل ، دستور Auto Fill ، آشنایی با Fill Formatting ، آموزش فرمول نویسی ، فرمول نویسی در اکسل ، توابع اکسل ، توابع کاربردی ، قالب بندی ، ورک شیت ، چرخش متن ، Text Wrap ، آشنایی با Cell Style ، اشکال گرافیکی ، اسمارت آرت ، آموزش جامع اکسل ، جدیدترین آموزش اکسل ، نمودارهای اکسل ، چارت ، دستور Freeze ، دستور Split ، فریز سلولها
آموزش اکسل 2013 ، آموزش اکسل 2010 ، اکسل ، آشنایی با Sheet ، محیط اکسل ، آشنایی با اکسل 2013 ، Quick Access ، میانبرهای اکسل ، Name Box ، ورود اطلاعات در اکسل ، دستور Auto Fill ، آشنایی با Fill Formatting ، آموزش فرمول نویسی ، فرمول نویسی در اکسل ، توابع اکسل ، توابع کاربردی ، قالب بندی ، ورک شیت ، چرخش متن ، Text Wrap ، آشنایی با Cell Style ، اشکال گرافیکی ، اسمارت آرت ، آموزش جامع اکسل ، جدیدترین آموزش اکسل ، نمودارهای اکسل ، چارت ، دستور Freeze ، دستور Split ، فریز سلولها


محصول جدید آموزش جامع Microsoft Excel 2013 + 2010 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:
فصل اول : شروع به کار با اکسل
مقدمه 
معرفی اکسل
- آشنایی با نرم افزارهای صفحه گسترده
- آشنایی با کاربرد اکسل 
- آشنایی با Sheet در اکسل 
معرفی تبها 
- آشنایی با ریبون ها 
- معرفی تب Home
- کاربرد تب Insert
- کار برد تب Page Layout
- کاربرد تب Formula
- کاربرد تب Data
- کاربرد تب Review
- کاربرد تب View
- مدیریت و کنترل تبها و ریبونها 
آشنایی با محیط اکسل 
- معرفی نوار فرمول 
- آشنایی با سطرها و ستونها 
- آشنایی نوار وضعیت 
- کنترل نوار وضعیت 
کار با Quick Access
- معرفی Quick Access
- تعیین محل قرار گیری Quick Access
- قرار دادن دستورات دلخواه در Quick Access
کلیدهای میانبر در اکسل 
- کلیدهای میانبر در اکسل 
- دسترسی به دستورات درون تبها بوسیله کیبرد
استفاده از راهنما 
- دسترسی به راهنمای اکسل 
- جستجو در راهنمای اکسل 
- دسترسی به راهنمای یک دستور
آشنایی با تب فایل 
- باز کردن یک ورک بوک اکسل 
- استفاده از تمهای آماده در اکسل
- باز کردن فایل اکسل 
- ذخیره کردن فایل اکسل 
- آشنایی با دستور پرینت 

فصل دوم : وارد کردن اطلاعات
 جابجایی بین سلولها 
- آشنایی با کلیدهای میانبر برای جابجایی
- استفاده از Name Box
- بزرگنمایی و کوجک نمایی 
انتخاب سلولها 
- انتخاب سلولها 
- انتخاب سلول ها با کمک کیبرد
- انتخاب سطر و ستون
وارد کردن اطلاعات 
- وارد کردن متن در سلول 
- ویرایش متن 
- وارد کردن تاریخ
- وارد کردن زمان 
- آشنایی با دستور Copy Cell
آشنایی با Auto Fill 
- کار با دستور Auto fill
- آشنایی با Fill Series 
- آشنایی با Fill Formatting
استفاده از دستور Fill
- وارد کردن اطلاعات با دستور Fill
- کار با دستور Series
- وارد کردن فاصله زمانی مشخص
ساخت لیست برای Auto Fill
- استفاده از لیستهای آماده در اکسل
- ایجاد لیست دلخواه 
اضافه کردن کامنت 
- اضافه کردن توضیحات به ورک شیت 
- ویرایش توضیحات 

فصل سوم : کار با فرمول و توابع
 آشنایی با فرمول نویسی
- اصول اولیه در فرمول نویسی
- آشنایی با توابع 
- استفاده از تابع جمع 
کپی کردن فرمولها 
- تکثیر فرمول 
- استفاده از Auto Fill در تکثیر فرمول
عمل گرها در فرمول نویسی
- جمع و تفریق 
- کار با عملگر تقسیم و ضرب 
- ترتیب اولویت عملگرها 
آدرس دهی مطلق و نسبی
- آشنایی با روشهای آدرس دهی 
- فرمول نویسی با آدرس دهی مطلق 
- فرمول نویسی با آدرس دهی نسبی
تابع جمع و میانگین 
- معرفی تابع جمع 
- استفاده از تابع جمع در محاسبات گروهی
- معرفی تابع میانگین 
توابع کاربردی در اکسل
- معرفی توابع کاربردی 
- استفاده از Maximum
- تابع Minimum
- تابع Count Number

 فصل چهارم : قالب بندی ورک شیتها
 کار با فوت 
- تغییر اندازه فونت 
- تعیین نوع فونت 
- تعیین رنگ فونت 
- آشنایی با Format Cell
کنترل سطرها و ستونها 
- تغییر اندازه ستونها 
- تغییر اندازه سطرها 
- تنظیم اندازه ستون با اطلاعات
- اعمال سایز برابر به سطرها و ستونها
قرار گیری متن در سلول
- چیدمان متن در راستای افقی 
- چیدمان متن در راستای عمودی 
- چرخش متن در سلول 
- آشنایی با Text Wrap
- کنترل متن با کمک Format Cell 
کار باBorder  
- اعمال بردر به سلولها 
- کنترل ضخامت بردر 
- کنترل رنگ بردر 
- کنترل بردر با Format Cell
پس زمینه سلولها
- اعمال رنگ به سلولها 
- اعمال بافت به سلولها 
- استفاده از طیف رنگی
خصوصیات عددی 
- آشنایی با خصوصیات عددی 
- کار با واحد های پولی 
- استفاده از درصد 
خصوصیات تاریخ و زمان 
- وارد کردن تاریخ و زمان 
- استفاده از Format Cell
Conditional Formatting
- آشنایی با  Conditional Formatting
- تعیین شرط مقادیر عددی 
- تعیین شرط مقادیر متنی 
آشنایی با Cell Style 
- استفاده از Style برای سلولها 
- ایجاد کردن Style جدید 
- ویرایش و تغییر یک Style
کار با جدول 
- آشنایی با جدول 
- ایجاد کردن جول 
- تنظیمات ظاهری جدول 
- آشنایی با Table Style
- آشنایی با خصوصیات جدول 
  
فصل پنجم : کار با سلولها
  کنترل سطرها و ستونها 
- حذف و اضافه کردن ستون 
- حذف و اضافه کرن سطر 
- حذف و اضافه کردن سلولها 
- مخفی کردن سطر یا ستون 
نسخه برداری و انتقال اطلاعات
- روشهای کپی کردن سلولها 
- کپی کردن اطلاعات سلولها 
- کپی کردن فرمت سلولها 
- کپی کردن فرمولها 
غلط یابی 
- آشنایی با دستور Spelling
- تعیین زبان  
- استفاده از مترجم اکسل 
- اضافه کردن لغات جدید 
جستجو و جایگزینی 
- جستجو در سلولهای اکسل 
- جایگزینی و اصلاح متن 
- جستجو بر اساس فرمت سلولها
  
فصل ششم اشکال گرافیکی
وارد کردن تصویر 
- وارد کردن عکس 
- جستجو عکس در اینترنت 
- تغییر اندازه عکس 
- برش زدن عکس 
- عکس برداری از صفحه مانیتور
وارد کردن اشکال 
- وارد کردن Shape
- ویرایش و تغییر شکل 
- رنگ آمیزی شکل
- وارد کردن عکس در قالب خاص
- وارد کردن متن در قالب شکل
کار با اسمارت آرت 
- وارد کردن اسمارت آرت 
- کنترل و مدیریت اسمارت آرت 
- اضافه کردن عکس 
- کنترل خصوصیات ظاهری 
کا با افکتها 
- اعمال فیلتر بر روی عکس 
- کنترل رنگ عکس 
- کار با افکتهای تصویر 
مدیریت و کنترل اشکال گرافیکی
- ترتیب اولویت نمایش 
- دسته بندی اشکال 
- آشنایی با Selection Pan
- تغییر نام اشکال 
- مخفی کردن اشکال 
- ویرایش و تغییراشکال 
  
فصل هفتم : کار با نمودار
وارد کردن نمودار 
- آشنایی با انواع نمودار 
- وارد کردن نمودار 
کنترل ظاهری نمودار 
- تغییر ظاهر نمودار 
- آشنایی با Chart Style
- اعمال افکت نمودار 
کنترل اجزاء نمودار 
- آشنایی با بخشهای یک نمودار 
- کار با Quick layout
- اضافه یا حذف کردن بخشهای نمودار 
کار با Sparklines
- آشنایی با Spaklines
- استفاده از Spaklines
- کنترل ظاهر Spaklines
- امکانات و قابلیتهای Spaklines
 
فصل هشتم : چاپ
چاپ در اکسل 
- صدوردستور چاپ 
- آشنایی با Print Preview
- تنظیمات پرینت 
- کار با Set Print Area
- آشنایی با Page Layout
کار با Page Break
- آشنایی با دستور Page Break
- تعیین محدوده پرینت 
- کار در محیط Break Preview
کار با Page setup
- تعیین اندازه صفحه 
- آشنایی با سر صحفه و پا صفحه 
- کنترل حاشیه صفحه
   
فصل نهم : کار با ورک شیتها 
کنترل ورک شیتها 
- تغییر تنظیمات پیش فرض ورکشیت
- اضافه و حذف کردن شیت 
- کنترل و مدیریت شیتها 
تغییر نام و رنگ ورک شیتها 
- نامگذاری شیتها 
- تعیین رنگ شیتها 
نسخه برداری و جابجایی 
- جابجایی شیتها 
- کار با پنجره Move Or Copy
- مخفی کردن شیتها 
آشنایی با دستور Freeze و Split
- آشنایی با دستور Freeze Pan
- فریز کردن سلولها بصورت افقی
- آشنایی با دستور Split
- Split بصورت عمودی 
- Split بصورت افقی

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.