فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 22 اسفند ماه 94 - (15:34) | تعداد بازدید : 28993

محصول جدید آموزش جامع Microsoft Access 2016,آموزش جامع اکسس 2016، اکسس 2016، جامع ترین آموزش اکسس، آموزش جامع اکسس 2016 ، اکسس 2016 ، جامع ترین آموزش اکسس ، بانک اطلاعاتی، وظایف DBMS، رکورد، فیلد، دیتابیس، Quick Access، جدول ، Data Sheet، Unicode، مفهوم Primary Key، ایجاد Primary Key، نرمال سازی، ایجاد بانک اطلاعاتی، معرفی Grid ، آشنایی با Query ، Criteria ، Make Table، ایجاد فرم، چیدمان آبجکتها، Split For، گزارش گیری از اکسس، مرتب سازی، ساخت ماکرو، مدیریت بانک اطلاعاتی، مدیریت دیتابیس، رمزگذاری در اکسس،  پایگاه ،پیشگفتار، مدرس، سر دوره،تعاریف پایه،مفهوم ،مفهوم اطلاعات،مفهوم پایگاه ها، عناصر اصلی پایگاه ها،روش های نگهداری اطلاعات،سیستم فایلی ساده،پایگاه ،مدل رابطه ای، موجودیت، رکورد، فیلد، ارزش، سیستم پایگاه ، SQL،کلید،مفهوم کلید، کلید کاندید، کلید ترکیبی، کلید اصلی، کلید خارجی،اشیاء پایگاه ، ، فرم، پرس جو، گزارش،نرمال سازی،نرمال سازی سطح 1،نرمال سازی سطح 2،نرمال سازی سطح 3،پروژه، شروع به کار  اکسس،نصب نرم افزار، نک اطلاعاتی مدل رابطه ای، یک نک اطلاعاتی،فراخوانی نک اطلاعاتی، محیط اکسس، بخش های مختلف نرم افزار،بررسی سربرگ ها،بررسی نماها، Quick Access، کار  جداول، ،روش ،ذخیره کردن نامگذاری،حذف ،قواعد نام گذاری فیلدها اشیاء،انواع ، انواع متنی، انواع عددی، انواع منطقی ، لینک شیء،فرمت،فرمت برای های متنی،فرمت برای های عددی،فرمت برای تاریخ/زمان،روش ورود اطلاعات، قوانین در ورود اطلاعات ، عملگر های مقایسه ای، عملگرهای منطقی، قوانین صحت،مربوط به فیلدها، نوع AutoNumber، نوع Number، نوع Text، نوع AutoNumber، ...،جداول مربوط به پروژه، ارت ط بین جداول (Relationship)، سازماندهی جداول رکوردها،ویرایش جداول،نام نوع فیلدها،ترتیب فیلدها درج فیلد جدید،نام ،اصول ورود ها،پیمایش رکوردها،بین فیلدها،پرکردن فیلدها،قالب بندی ستون ها،اندازه سطرها ستون ها،نوع اندازه دستخط،خطوط راهنما ،پنهان کردن فیلدها،جستج جایگزینی مقادیر،مرتب سازی فیلتر رکورد ها،مرتب سازی صعودی نزولی،فیلتر  مقدار خاص،اعمال شروط در فیلترگذاری، فرم، مفهوم فرم  فرم ،کاربرد فرم،ساده ترین روش فرم،پیمایش رکوردها،چیدمان اجزای فرم، سربرگ های چیدمان فرم، ستون،اندازه یا موقعیت کنترل ها، ویزارد فرم،از FormWizard، ارت ط بین فرم ها، طراحی فرم، فرم در نمای طراحی فرم،اندازه فرم،کنترل ها، کنترل ها،اتصال ، فیلدهای آن، کنترل ها، برچسب، جعبه متن، کنترل های منطقی، لیست آبشاری،تنظیم تغذیه خودکار، آبشاری از خاص،پیمایش رکوردها (جستجو)، کنترل پیمایش،از لیست آبشاری،ترتیب بین کنترل ها، کنترل کلید، انواع دیگر فرم،Datasheet،Multiple Items،Split Form، فرم های چندتایی (Navigation Form)، Navigation Form،کنترل ظاهری Navigation Form، پرس جو، مفهوم پرس جو، پرس ج  از ویزارد،ساخت پرس ج در مد طراحی،از شرط تهی،از پارامترهای مدر شرط،از کاراکترهای عام در شرط، مفهوم And OR،از عملگرهای مقایسه ای در شرط،اصول انجام عملیات محاس تی در پرس جو،خلاصه آمار  از ویژگی گروه بندی،کار  تابع جمع،کار  تابع میانگین،کار  تابع بیترین/کمترین، پرس جوهای عملیاتی،به روز رسانی، ،ادغام جداول،حذف ها،CROSSTAB، نهم: گزارش گیری، مفهوم گزارش  گزارش، گزارش، مرز بندی کاغذ تنظیم اندازه گزارش،چیدمان اجزای گزارش،آیکون،اندازه اجزای گزارش،ظاهر اجزاء مثل رنگ ، دستخط از ویزارد ،ویزارد،گروه بندی ، مرتب سازی محاسبه مجموع، طراحی،قالب بندی کار  ماکر ها، ماکرو،ماکر نویسی روی کنترل کلید،ضمیمه کردن ماکروهای به جداول، ماکر Startup، نک اطلاعاتی،اشیاء، کلمه عبور برای پایگاه
آموزش جامع اکسس 2016، اکسس 2016، جامع ترین آموزش اکسس، آموزش جامع اکسس 2016 ، اکسس 2016 ، جامع ترین آموزش اکسس ، بانک اطلاعاتی، وظایف DBMS، رکورد، فیلد، دیتابیس، Quick Access، جدول ، Data Sheet، Unicode، مفهوم Primary Key، ایجاد Primary Key، نرمال سازی، ایجاد بانک اطلاعاتی، معرفی Grid ، آشنایی با Query ، Criteria ، Make Table، ایجاد فرم، چیدمان آبجکتها، Split For، گزارش گیری از اکسس، مرتب سازی، ساخت ماکرو، مدیریت بانک اطلاعاتی، مدیریت دیتابیس، رمزگذاری در اکسس،  پایگاه ،پیشگفتار، مدرس، سر دوره،تعاریف پایه،مفهوم ،مفهوم اطلاعات،مفهوم پایگاه ها، عناصر اصلی پایگاه ها،روش های نگهداری اطلاعات،سیستم فایلی ساده،پایگاه ،مدل رابطه ای، موجودیت، رکورد، فیلد، ارزش، سیستم پایگاه ، SQL،کلید،مفهوم کلید، کلید کاندید، کلید ترکیبی، کلید اصلی، کلید خارجی،اشیاء پایگاه ، ، فرم، پرس جو، گزارش،نرمال سازی،نرمال سازی سطح 1،نرمال سازی سطح 2،نرمال سازی سطح 3،پروژه، شروع به کار  اکسس،نصب نرم افزار، نک اطلاعاتی مدل رابطه ای، یک نک اطلاعاتی،فراخوانی نک اطلاعاتی، محیط اکسس، بخش های مختلف نرم افزار،بررسی سربرگ ها،بررسی نماها، Quick Access، کار  جداول، ،روش ،ذخیره کردن نامگذاری،حذف ،قواعد نام گذاری فیلدها اشیاء،انواع ، انواع متنی، انواع عددی، انواع منطقی ، لینک شیء،فرمت،فرمت برای های متنی،فرمت برای های عددی،فرمت برای تاریخ/زمان،روش ورود اطلاعات، قوانین در ورود اطلاعات ، عملگر های مقایسه ای، عملگرهای منطقی، قوانین صحت،مربوط به فیلدها، نوع AutoNumber، نوع Number، نوع Text، نوع AutoNumber، ...،جداول مربوط به پروژه، ارت ط بین جداول (Relationship)، سازماندهی جداول رکوردها،ویرایش جداول،نام نوع فیلدها،ترتیب فیلدها درج فیلد جدید،نام ،اصول ورود ها،پیمایش رکوردها،بین فیلدها،پرکردن فیلدها،قالب بندی ستون ها،اندازه سطرها ستون ها،نوع اندازه دستخط،خطوط راهنما ،پنهان کردن فیلدها،جستج جایگزینی مقادیر،مرتب سازی فیلتر رکورد ها،مرتب سازی صعودی نزولی،فیلتر  مقدار خاص،اعمال شروط در فیلترگذاری، فرم، مفهوم فرم  فرم ،کاربرد فرم،ساده ترین روش فرم،پیمایش رکوردها،چیدمان اجزای فرم، سربرگ های چیدمان فرم، ستون،اندازه یا موقعیت کنترل ها، ویزارد فرم،از FormWizard، ارت ط بین فرم ها، طراحی فرم، فرم در نمای طراحی فرم،اندازه فرم،کنترل ها، کنترل ها،اتصال ، فیلدهای آن، کنترل ها، برچسب، جعبه متن، کنترل های منطقی، لیست آبشاری،تنظیم تغذیه خودکار، آبشاری از خاص،پیمایش رکوردها (جستجو)، کنترل پیمایش،از لیست آبشاری،ترتیب بین کنترل ها، کنترل کلید، انواع دیگر فرم،Datasheet،Multiple Items،Split Form، فرم های چندتایی (Navigation Form)، Navigation Form،کنترل ظاهری Navigation Form، پرس جو، مفهوم پرس جو، پرس ج  از ویزارد،ساخت پرس ج در مد طراحی،از شرط تهی،از پارامترهای مدر شرط،از کاراکترهای عام در شرط، مفهوم And OR،از عملگرهای مقایسه ای در شرط،اصول انجام عملیات محاس تی در پرس جو،خلاصه آمار  از ویژگی گروه بندی،کار  تابع جمع،کار  تابع میانگین،کار  تابع بیترین/کمترین، پرس جوهای عملیاتی،به روز رسانی، ،ادغام جداول،حذف ها،CROSSTAB، نهم: گزارش گیری، مفهوم گزارش  گزارش، گزارش، مرز بندی کاغذ تنظیم اندازه گزارش،چیدمان اجزای گزارش،آیکون،اندازه اجزای گزارش،ظاهر اجزاء مثل رنگ ، دستخط از ویزارد ،ویزارد،گروه بندی ، مرتب سازی محاسبه مجموع، طراحی،قالب بندی کار  ماکر ها، ماکرو،ماکر نویسی روی کنترل کلید،ضمیمه کردن ماکروهای به جداول، ماکر Startup، نک اطلاعاتی،اشیاء، کلمه عبور برای پایگاه

 

محصول جدید آموزش جامع Microsoft Access 2016 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

فصل اول : آشنایی با پایگاه داده

فصل دوم : شروع به کار با اکسس

فصل سوم : کار با جداول

فصل چهارم : سازماندهی جداول و رکوردها

فصل پنجم : ایجاد فرم

فصل ششم : طراحی فرم

فصل هفتم : پرس و جو

فصل هشتم : پرس و جوهای عملیاتی

فصل نهم: گزارش گیری

فصل دهم: کار با ماکرو ها

فصل یازدهم: مدیریت بانک اطلاعاتی
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع اکسس 2016 ،  اکسس 2016 ،  جامع ترین آموزش اکسس ،  آموزش جامع اکسس 2016  ،  اکسس 2016  ،  جامع ترین آموزش اکسس  ،  بانک اطلاعاتی ،  وظایف DBMS ،  رکورد ،  فیلد ،  دیتابیس ،  Quick Access ،  جدول  ،  Data Sheet ،  Unicode ،  مفهوم Primary Key ،  ایجاد Primary Key ،  نرمال سازی ،  ایجاد بانک اطلاعاتی ،  معرفی Grid  ،  آشنایی با Query  ،  Criteria  ،  Make Table ،  ایجاد فرم ،  چیدمان آبجکتها ،  Split For ،  گزارش گیری از اکسس ،  مرتب سازی ،  ساخت ماکرو ،  مدیریت بانک اطلاعاتی ،  مدیریت دیتابیس ،  رمزگذاری در اکسس ،  پایگاه  ، پیشگفتار ،  مدرس ،  سر دوره ، تعاریف پایه ، مفهوم  ، مفهوم اطلاعات ، مفهوم پایگاه ها ،  عناصر اصلی پایگاه ها ، روش های نگهداری اطلاعات ، سیستم فایلی ساده ، پایگاه  ، مدل رابطه ای ،  موجودیت ،  رکورد ،  فیلد ،  ارزش ،  سیستم پایگاه  ،  SQL ، کلید ، مفهوم کلید ،  کلید کاندید ،  کلید ترکیبی ،  کلید اصلی ،  کلید خارجی ، اشیاء پایگاه  ،   ،  فرم ،  پرس جو ،  گزارش ، نرمال سازی ، نرمال سازی سطح 1 ، نرمال سازی سطح 2 ، نرمال سازی سطح 3 ، پروژه ،  شروع به کار اکسس ، نصب نرم افزار ،  نک اطلاعاتی مدل رابطه ای ،  یک نک اطلاعاتی ، فراخوانی نک اطلاعاتی ،  محیط اکسس ،  بخش های مختلف نرم افزار ، بررسی سربرگ ها ، بررسی نماها ،  Quick Access ،  کار جداول ،   ، روش  ، ذخیره کردن نامگذاری ، حذف  ، قواعد نام گذاری فیلدها اشیاء ، انواع  ،  انواع متنی ،  انواع عددی ،  انواع منطقی  ،  لینک شیء ، فرمت ، فرمت برای های متنی ، فرمت برای های عددی ، فرمت برای تاریخ/زمان ، روش ورود اطلاعات ،  قوانین در ورود اطلاعات  ،  عملگر های مقایسه ای ،  عملگرهای منطقی ،  قوانین صحت ، مربوط به فیلدها ،  نوع AutoNumber ،  نوع Number ،  نوع Text ،  نوع AutoNumber ،  ... ، جداول مربوط به پروژه ،  ارت ط بین جداول (Relationship) ،  سازماندهی جداول رکوردها ، ویرایش جداول ، نام نوع فیلدها ، ترتیب فیلدها درج فیلد جدید ، نام  ، اصول ورود ها ، پیمایش رکوردها ، بین فیلدها ، پرکردن فیلدها ، قالب بندی ستون ها ، اندازه سطرها ستون ها ، نوع اندازه دستخط ، خطوط راهنما  ، پنهان کردن فیلدها ، جستج جایگزینی مقادیر ، مرتب سازی فیلتر رکورد ها ، مرتب سازی صعودی نزولی ، فیلتر مقدار خاص ، اعمال شروط در فیلترگذاری ،  فرم ،  مفهوم فرم فرم  ، کاربرد فرم ، ساده ترین روش فرم ، پیمایش رکوردها ، چیدمان اجزای فرم ،  سربرگ های چیدمان فرم ،  ستون ، اندازه یا موقعیت کنترل ها ،  ویزارد فرم ، از FormWizard ،  ارت ط بین فرم ها ،  طراحی فرم ،  فرم در نمای طراحی فرم ، اندازه فرم ، کنترل ها ،  کنترل ها ، اتصال  ،  فیلدهای آن ،  کنترل ها ،  برچسب ،  جعبه متن ،  کنترل های منطقی ،  لیست آبشاری ، تنظیم تغذیه خودکار ،  آبشاری از خاص ، پیمایش رکوردها (جستجو) ،  کنترل پیمایش ، از لیست آبشاری ، ترتیب بین کنترل ها ،  کنترل کلید ،  انواع دیگر فرم ، Datasheet ، Multiple Items ، Split Form ،  فرم های چندتایی (Navigation Form) ،  Navigation Form ، کنترل ظاهری Navigation Form ،  پرس جو ،  مفهوم پرس جو ،  پرس ج از ویزارد ، ساخت پرس ج در مد طراحی ، از شرط تهی ، از پارامترهای مدر شرط ، از کاراکترهای عام در شرط ،  مفهوم And OR ، از عملگرهای مقایسه ای در شرط ، اصول انجام عملیات محاس تی در پرس جو ، خلاصه آمار از ویژگی گروه بندی ، کار تابع جمع ، کار تابع میانگین ، کار تابع بیترین/کمترین ،  پرس جوهای عملیاتی ، به روز رسانی ،   ، ادغام جداول ، حذف ها ، CROSSTAB ،  نهم: گزارش گیری ،  مفهوم گزارش گزارش ،  گزارش ،  مرز بندی کاغذ تنظیم اندازه گزارش ، چیدمان اجزای گزارش ، آیکون ، اندازه اجزای گزارش ، ظاهر اجزاء مثل رنگ  ،  دستخط از ویزارد  ، ویزارد ، گروه بندی  ،  مرتب سازی محاسبه مجموع ،  طراحی ، قالب بندی کار ماکر ها ،  ماکرو ، ماکر نویسی روی کنترل کلید ، ضمیمه کردن ماکروهای به جداول ،  ماکر Startup ،  نک اطلاعاتی ، اشیاء ،  کلمه عبور برای پایگاه ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.