فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 27 ارديبهشت ماه 95 - (14:27) | تعداد بازدید : 22090

محصول جدید آموزش جامع SPSS 23,آموزش جامع SPSS 23 ، آموزش جامع SPSS  ، spss ، آموزش اس پی اس اس 23،SPSS 23  Collection، SPSS  COLLECTION ، SPSS ، اس پی اس اس ، تحلیل های آماری ، مجموعه اس پی اس اس،SPSS 23 Collection ، SPSS 23، SPSS Collection ، SPSS ، مجموعه نرم افزارهای SPSS  ، نرم افزار SPSS ، نرم افزار آمار ، نرم افزار تجزیه تحلیل آماری,آشنایی با علم آمار،مفاهیم پایه،مفهوم داده،مفهوم متغیر،متغیرهای مستقل و وابسته،متغیرهای پیوسته و گسسته،متغیرهای اسمی و ترتیبی،روش های آماری،متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق،مثال های کاربردی در تحقیق،آشنایی با نرم افزار SPSS،قابلیت های نرم افزار، تور مجازی در نرم افزار،کار با نرم افزار SPSS،تعریف متغیرها و داده ها،منوی File،ایجاد اطلاعات،بازکردن پروژه در فرمت های مختلف،،منوی Edit،ویرایش داده ها،حذف، کپی، انتخاب،منوی View،کنترل میله وضعیت،جعبه ابزار،،منوی Data،تغییر متغیرها،افزودن متغیر جدید،انتقال داده ها،منوی Transform،تبدیل بر روی داده ها،انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها،تغییر کدینگ داده ها،مقادیر گمشده در مجموعه داد ها،منوی Analyze،انواع آزمون های آماری،منوی Graphs،انواع گراف های نرم افزار،منوی Utilities،ایجاد مجموعه ای از متغیرها،اضافه کردن منوی جدید،منوی Add-ons،منوی Windows،چند تکه کردن پروژه،منوی Help،آمار توصیفی،شاخص های توصیف داده،جدول فراوانی،نمودارهای آماری،شاخص های تمرکز،شاخص های پراکندگی،گزینه های آمار توصیفی در نرم افزار،Frequencies،Descriptive،Explore،آمار استنباطی،مفاهیم پایه،فرضیه آماری،فرض صفر،فرض مخالف،آزمون جدول توافقی،همبستگی،آزمون فرض های میانگبن،آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت،آزمون میانگین های دو نمونه مستقل،آزمون میانگین های دو نمونه جفت شده،آنالیز واریانس ANOVA،رگرسیون،آزمون های ناپارامتری،آزمون مربع کای،آزمون دو جمله ای،آزمون گردش،آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف،آزمون دو نمونه مستقل،آزمون چند نمونه مستقل،آزمون دو نمونه وابسته،آزمون چند نمونه وابسته،گراف ها،نمودار ستونی،نمودار خطی،نمودار ناحیه ای،نمودار دایره ای،نمودار جعبه ای،هیستوگرام،
آموزش جامع SPSS 23 ، آموزش جامع SPSS  ، spss ، آموزش اس پی اس اس 23،SPSS 23  Collection، SPSS  COLLECTION ، SPSS ، اس پی اس اس ، تحلیل های آماری ، مجموعه اس پی اس اس،SPSS 23 Collection ، SPSS 23، SPSS Collection ، SPSS ، مجموعه نرم افزارهای SPSS  ، نرم افزار SPSS ، نرم افزار آمار ، نرم افزار تجزیه تحلیل آماری,آشنایی با علم آمار،مفاهیم پایه،مفهوم داده،مفهوم متغیر،متغیرهای مستقل و وابسته،متغیرهای پیوسته و گسسته،متغیرهای اسمی و ترتیبی،روش های آماری،متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق،مثال های کاربردی در تحقیق،آشنایی با نرم افزار SPSS،قابلیت های نرم افزار، تور مجازی در نرم افزار،کار با نرم افزار SPSS،تعریف متغیرها و داده ها،منوی File،ایجاد اطلاعات،بازکردن پروژه در فرمت های مختلف،،منوی Edit،ویرایش داده ها،حذف، کپی، انتخاب،منوی View،کنترل میله وضعیت،جعبه ابزار،،منوی Data،تغییر متغیرها،افزودن متغیر جدید،انتقال داده ها،منوی Transform،تبدیل بر روی داده ها،انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها،تغییر کدینگ داده ها،مقادیر گمشده در مجموعه داد ها،منوی Analyze،انواع آزمون های آماری،منوی Graphs،انواع گراف های نرم افزار،منوی Utilities،ایجاد مجموعه ای از متغیرها،اضافه کردن منوی جدید،منوی Add-ons،منوی Windows،چند تکه کردن پروژه،منوی Help،آمار توصیفی،شاخص های توصیف داده،جدول فراوانی،نمودارهای آماری،شاخص های تمرکز،شاخص های پراکندگی،گزینه های آمار توصیفی در نرم افزار،Frequencies،Descriptive،Explore،آمار استنباطی،مفاهیم پایه،فرضیه آماری،فرض صفر،فرض مخالف،آزمون جدول توافقی،همبستگی،آزمون فرض های میانگبن،آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت،آزمون میانگین های دو نمونه مستقل،آزمون میانگین های دو نمونه جفت شده،آنالیز واریانس ANOVA،رگرسیون،آزمون های ناپارامتری،آزمون مربع کای،آزمون دو جمله ای،آزمون گردش،آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف،آزمون دو نمونه مستقل،آزمون چند نمونه مستقل،آزمون دو نمونه وابسته،آزمون چند نمونه وابسته،گراف ها،نمودار ستونی،نمودار خطی،نمودار ناحیه ای،نمودار دایره ای،نمودار جعبه ای،هیستوگرام،

 

محصول جدید آموزش جامع SPSS 23 را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

برخی از مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

* آشنایی با علم آمار

* آشنایی با نرم افزار SPSS

* کار با نرم افزار SPSS

* آمار توصیفی

* آمار استنباطی

* آزمون های ناپارامتری

* گراف ها
 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.
 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع SPSS 23  ،  آموزش جامع SPSS  ،  spss  ،  آموزش اس پی اس اس 23 ، SPSS 23 Collection ،  SPSS COLLECTION  ،  SPSS  ،  اس پی اس اس  ،  تحلیل های آماری  ،  مجموعه اس پی اس اس ، SPSS 23 Collection  ،  SPSS 23 ،  SPSS Collection  ،  SPSS  ،  مجموعه نرم افزارهای SPSS  ،  نرم افزار SPSS  ،  نرم افزار آمار  ،  نرم افزار تجزیه تحلیل آماری ، آشنایی با علم آمار ، مفاهیم پایه ، مفهوم داده ، مفهوم متغیر ، متغیرهای مستقل و وابسته ، متغیرهای پیوسته و گسسته ، متغیرهای اسمی و ترتیبی ، روش های آماری ، متدولوژی تعیین تست آماری برای تحقیق ، مثال های کاربردی در تحقیق ، آشنایی با نرم افزار SPSS ، قابلیت های نرم افزار ،  تور مجازی در نرم افزار ، کار با نرم افزار SPSS ، تعریف متغیرها و داده ها ، منوی File ، ایجاد اطلاعات ، بازکردن پروژه در فرمت های مختلف ، منوی Edit ، ویرایش داده ها ، حذف ،  کپی ،  انتخاب ، منوی View ، کنترل میله وضعیت ، جعبه ابزار ، منوی Data ، تغییر متغیرها ، افزودن متغیر جدید ، انتقال داده ها ، منوی Transform ، تبدیل بر روی داده ها ، انجام عملیات ریاضی بر روی داده ها ، تغییر کدینگ داده ها ، مقادیر گمشده در مجموعه داد ها ، منوی Analyze ، انواع آزمون های آماری ، منوی Graphs ، انواع گراف های نرم افزار ، منوی Utilities ، ایجاد مجموعه ای از متغیرها ، اضافه کردن منوی جدید ، منوی Add-ons ، منوی Windows ، چند تکه کردن پروژه ، منوی Help ، آمار توصیفی ، شاخص های توصیف داده ، جدول فراوانی ، نمودارهای آماری ، شاخص های تمرکز ، شاخص های پراکندگی ، گزینه های آمار توصیفی در نرم افزار ، Frequencies ، Descriptive ، Explore ، آمار استنباطی ، مفاهیم پایه ، فرضیه آماری ، فرض صفر ، فرض مخالف ، آزمون جدول توافقی ، همبستگی ، آزمون فرض های میانگبن ، آزمون فرض میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت ، آزمون میانگین های دو نمونه مستقل ، آزمون میانگین های دو نمونه جفت شده ، آنالیز واریانس ANOVA ، رگرسیون ، آزمون های ناپارامتری ، آزمون مربع کای ، آزمون دو جمله ای ، آزمون گردش ، آزمون تک نمونه ای کولموگروف- اسمیرنوف ، آزمون دو نمونه مستقل ، آزمون چند نمونه مستقل ، آزمون دو نمونه وابسته ، آزمون چند نمونه وابسته ، گراف ها ، نمودار ستونی ، نمودار خطی ، نمودار ناحیه ای ، نمودار دایره ای ، نمودار جعبه ای ، هیستوگرام ، 
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.