فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 3 خرداد ماه 95 - (12:43) | تعداد بازدید : 93881

محصول جدید آموزش جامع Matlab + Simulink,آموزش جامع Matlab + Simulink ، آموزش متلب ، 35 ساعت آموزش ، MATLAB R2016a،MATLAB R2016a 64Bit،Matlab 2016، نرم افزار کاربردی مطلب ، مطلب ، مطلب 2016 ، آخرین نسخه نرم افزار متلب،
نرم افزار MATLAB , نرم افزار قدرتمند , عملیات محاسباتی پیچیده , شبیه سازی ریاضی ,پروسه های گوناگون علمی , مهندسی , دانشجویان ,فارغ التحصیلان رشته های ریاضی , مهندسی ,نرم افزار MATLAB , حل معادلات ریاضی , رسم , محاسبات مختلف فنی و صنعتی , علوم پایه , فنی و مهندسی , بلوک های بخش سیمولینک ، معادلات جبری , روشهای رسم نمودار یک بعدی , سه بعدی, GUI، کنترل، تحلیل مدار , الکترونیک،مدولاسیون، طراحی فیلتر، پردازش تصویر، منطق فازی، تبدیل wavelet و simelectronic , توابع ماتریسی، ریاضی , توابع , معادلات جبری, روشهای رسم نمودار یک بعدی , سه بعدی ,دکتر حمید یزدانی , مدرسان با سابقه و حرفه ای MATLAB , تدریس , مبانی مقدماتی MATLAB 
 متلب 2016، نرم افزار Matlab، راهنمای نصب نرم افزار Matlab، کتاب اکترونیک Matlab، آموزش نرم افزار Matlab، راهنمای نرم افزار Matlab، اتوران نرم افزار Matlab، نرم افزار کاربردی متلب 2016b، نرم افزار Matlab، نرم افزار متلب، رسم نمودار، زبان محاسبات، نمودار پیشرفته، رسم نمودار پیشرفته، ماتریس ، معادلات دیفرانسیل،گراف ، محاسبات علمی، محاسبات مهندسی، طراحی فیلتر، طراحی سیستم‌های مخابراتی، رگرسیون غیر خطی، شبکه‌های عصبی، منطق فازی، جبر خطیT,زبان سطح بالا,محاسبات فنی , تخصصی .محیطی , مدیریت کدها، فایل ها, داده ها,طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی ،جبر خطی، آمار، تجزیه و تحلیل فوریه، فیلترکردن، بهینه سازی , یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی, A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users ,A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming ,Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB ,Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications ,An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB ,Contemporary Communication Systems using Matlab ,Computational Statistics Handbook with MATLAB ,Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling ,Digital Signal and Image Processing Using MATLAB ,Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications ,Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB ,Embedded Control Systems in C, C++ Using MATLAB ,Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB ,Engineering and Scientific Computations Using MATLAB ,Introduction to Simulink with Engineering Applications ,Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB ,Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets ,Numerical Methods in Engineering with MATLAB ,Optical Scanning Holography with MATLAB ,Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB ,Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab ,Radar Systems Analysis and Design Using MatLab ,Scientific Computing with Matlab and Octave ,Solving ODEs with Matlab Instructors Manual ,Adaptive Filtering Primer with MATLAB ,Antenna and EM Modeling with MATLAB ,Applied Numerical Methods Using MATLAB ,Basics of MATLAB and Beyond ,Biosignal and Biomedical Image Processing ,Business Economics & Finance with Matlab ,Circuit Analysis II with MATLAB ,Digital Image Processing Using Matlab ,Digital Signal Processing ,Digital Signal Processing Using Matlab ,Environmental Modeling Using MATLAB ,Essential MATLAB for Engineers and Scientists ,Exploratory Data Analysis with MATLAB ,Fundamentals of Electromagnetics with Matlab ,Robust Control Design with Matlab ,Introduction to Fuzzy Logic using MatLab ,Introduction to MATLAB ,MATLAB Programming ,MATLAB Recipes for Earth Sciences ,Mechanics of Composite Materials with MATLAB ,Numerical Computing with MATLAB ,Numerical Analysis Using MATLAB and Excel ,Spectral Methods in MATLAB ,Solving ODEs with MATLAB,آموزش جامع Simulink ، شبیه سازی در متلب ، simulink،سرفصل matlab,فصل اول :پیشگفتار,فصل دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Matlab,محیط command window,محیط current folder,محیط workspace,انواع داده ها,معرفی دستور who,معرفی دستور whos,معرفی دستور clear var,معرفی دستور clear,معرفی دستور clear,معرفی دستور pack,,فصل سوم: توابع آرایه ای,بردارها: ,تعریف بردار,ماتریس ها:,تعریف ماتریس,ماتریس های خاص:,معرفی دستور Ones,معرفی دستور zeros,معرفی دستور rand,معرفی دستور randn, معرفی دستور magic,عملیات ریاضی بر روی ماتریس , جمع ماتریس ها,تفریق ماتریس ها,ضرب ماتریس ها,تقسیم ماتریس ها,توان ماتریس ها,معکوس ماتریس ها,عملیات ماتریسی 1,معرفی دستور size,معرفی دستور length,معرفی دستور numel,معرفی دستور min,معرفی دستور min (min),معرفی دستور max,معرفی دستور max(max),معرفی دستور sort,معرفی دستور diag,معرفی دستور det,معرفی دستور trace,معرفی دستور sum,,عملیات ماتریسی 2:,معرفی دستور prod,معرفی دستور mean,معرفی دستور triu,معرفی دستور tril,ترکیب دو ماتریس,عملیات ماتریسی 3:,اتصال ماتریس ها به صورت سطری با دستور horzcat,اتصال ماتریس ها به صورت ستونی با دستور vertcat,حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس,عملیات ماتریسی 4:,معرفی دستور minfo,معرفی دستور flipud, معرفی دستور fliplr,معرفی دستور reshape,معرفی دستور repmat,معرفی دستور nnz,معرفی دستور find,معرفی دستور rot90,عملیات ماتریسی 5:,معرفی دستور isequal,معرفی دستور isempty,معرفی دستور ismember,معرفی دستور inv, فصل چهارم: کنترل در برنامه نویسی,دستور for,دستور while,دستور if,دستور switch,مدیریت استثناها,,فصل پنجم: توابع,تعریف و برنامه نویسی توابع,,فصل ششم: توابع ریاضی,توابع مثلثاتی,   cot,tan,cos,sin,   csc,sec,   acot.atam,acos,asin,   acsc,asec,    csch,sech,coth,tanh,cosh,sinh,توابع نمایی و توانی,  sart (x),power(x,y),nthroot,exp,log(x),log 10(x),log 2(x),,توابع اعداد طبیعی و مختلط,معرفی دستور gcd(m,n),معرفی دستور Lcm(m,n),معرفی دستور primes (n),معرفی دستور factorial,معرفی دستور factor,معرفی rem,معرفی دستور mod,معرفی دستور abs(x),معرفی دستور angle(x),معرفی دستور image,معرفی دستور real (x),معرفی دستور atan 2,معرفی دستور conj,چند جمله ای ها,محاسبه مقدار چند جمله ای با دستور polyval,معرفی دستور roots,محاسبه مشتق چند جمله ای با دستور polyder,محاسبه ضرب چندجمله ای با دستور conv,معادلات جبری,حل معادله درجه اول با دستور solve,حل دستگاه معادلات,حل معادلات دیفرانسیل با دستور dsolve,درون یابی و برون یابی,معرفی دستور interpl,عبارت و توابع پارمتری,معرفی دستور syms,معرفی دستور findsym,معرفی دستور subs,مشتق, معرفی دستور diff, معرفی دستور inline,انتگرال معین و نامعین,معرفی دستور int,انتگرال دو گانه و چندگانه,سری,سری های معین,سری های نامعین,معرفی دستور symsum,معرفی دستور pretty,حد,معرفی limit,تبدیل فوریه,  معرفی دستور fourier,  معرفی دستور dirac,  معرفی دستور ifourier,  تبدیل فوریه سریع یک بعدی,  تبدیل فوریه سریع دوبعدی,  تبدیل فوریه سریع چندبعدی,معکوس تبدیل فرویه سریع یک بعدی,  معکوس تبدیل فوریه سریع دوبعدی,  معکوس تبدیل فوریه سریع چند بعدی,,فصل هفتم: رسم خط و منحنی:,دستور plot,ترسیم همزمان چند شکل با دستور plot,معرفی دستور hold on,انتخاب عنوان بر روی شکل ها و محورها,معرفی دستور xlabel,معرفی دستور ylabel,معرفی دستور title,انتخاب رنگ منحنی ها,معرفی دستور set,انتخاب نوع خط منحنی,معرفی دستور legend,تعیین محدوده محورهای مختصات,معرفی دستور Axis,معرفی دستور xlim,معرفی دستور ylim,معرفی دستور subplot,دستور subplot,معرفی دستور grid,معرفی دستور linspace,دستور لگاریتمی,معرفی دستور loglog,معرفی دستور logspace,معرفی دستور semilogy,معرفی دستور Semilogx,معرفی دستور stem:,معرفی دستور linspace,معرفی دستور stem,معرفی دستور staris,معرفی دستور plotyy,معرفی دستور bar:,معرفی دستور barh,معرفی دستور hist,معرفی دستور pie,معرفی دستور polar,معرفی دستور compass,معرفی دستور ezpolar,ezplot,معرفی دستور comet,,فصل هشتم: رسم نمودارهای سه بعدی,معرفی دستور plot 3,معرفی دستور scatter 3,معرفی دستور bar 3,معرفی دستور bar3h,معرفی دستور pie 3,رسم سطوح سه بعدی,معرفی دستور meshgrid,معرفی دستور mesh,معرفی دستور surf,معرفی دستور contour,معرفی دستور water fall,معرفی دستور ribbon,فصل نهم: ساختار شکل خروجی,فصل دهم: سیمونیک در matlab,آشنایی با سیمولینک,آشنایی با کتابخانه source,آشنایی با کتابخانه sink,آشنایی با کتابخانه  Math ,آشنایی با کتابخانه continuous,آشنایی با کتابخانه Discontinuities,آشنایی با کتابخانه discrete,آشنایی با کتابخانه logic and operations,آشنایی با کتابخانه signal routing,آشنایی با کتابخانه lookup table,آشنایی با کتابخانه port & subsystem,آشنایی با کتابخانه signal attributes  ,آشنایی با کتابخانه userdefined Functions,فصل یازدهم: GUI,آشنایی با GUI,انواع عناصر و کاربردهای آن,ایجاد GUI,,فصل دوازدهم : کنترل در Matlab,آشنایی با مفاهیم کنترل,پاسخ به ورودی پله,پاسخ به ورودی ضربه و شیب,پاسخ به ورودی دلخواه,نمودار مکان هندسی,رسم نمودار بود,رسم نمودار نایکوئیست,رسم نمودار نیکولس,رسم نمودار حاشیه بهره و فاز,شبیه سازی سیستم های کنترل,,فصل سیزدهم : تحلیل مدار و الکترونیک در Matlab,تحلیل حلقه و گره,تحلیل مدار RC,تحلیل مدار RL,پاسخ فرکانسی,تحلیل مدار دیودی,تحلیل ترانزیستور MOSFET,,فصل چهاردهم : مدولاسیون در Matlab,مدولاسیون AM,مدولاسیون FM,مدولاسیون PM,,,فصل پانزدهم : طراحی فیلتر,طراحی فیلتر,,,فصل شانزدهم : تبدیل Wavelet,تبدیل Wavelet,,,فصل هفدهم : SimElectronics,آشنایی با SimElectronics,مدل سازی موتور DC,,,فصل هجدهم : منطق فازی,آشنایی با سیستم فازی,توابع عضویت در جعبه ابزار منطق فازی,ابزار گرافیکی,ساخت سیستم فازی با استفاده از ابزار گرافیکی,منطق فازی در سیمولینک,,فصل نوزدهم : پردازش تصویر,نمایش و خواندن تصویر,ذخیره سازی تصویر و مشاهده اطلاعات تصویر,ترکیب تصاویر,مکمل تصویر,تغییر اندازه یک تصویر,هیستوگرام یک تصویر,دوران و برش یک تصویر,طراحی فیلتر برای تصویر,بررسی فیلترهای طراحی شده در Matlab,اضافه و حذف نویز,بررسی لبه های تصویر,,فصل بیستم : محاسبات عددی,روش تصنیف یا دوبخشی,
آموزش جامع Matlab + Simulink ، آموزش متلب ، 35 ساعت آموزش ، MATLAB R2016a،MATLAB R2016a 64Bit،Matlab 2016، نرم افزار کاربردی مطلب ، مطلب ، مطلب 2016 ، آخرین نسخه نرم افزار متلب،
نرم افزار MATLAB , نرم افزار قدرتمند , عملیات محاسباتی پیچیده , شبیه سازی ریاضی ,پروسه های گوناگون علمی , مهندسی , دانشجویان ,فارغ التحصیلان رشته های ریاضی , مهندسی ,نرم افزار MATLAB , حل معادلات ریاضی , رسم , محاسبات مختلف فنی و صنعتی , علوم پایه , فنی و مهندسی , بلوک های بخش سیمولینک ، معادلات جبری , روشهای رسم نمودار یک بعدی , سه بعدی, GUI، کنترل، تحلیل مدار , الکترونیک،مدولاسیون، طراحی فیلتر، پردازش تصویر، منطق فازی، تبدیل wavelet و simelectronic , توابع ماتریسی، ریاضی , توابع , معادلات جبری, روشهای رسم نمودار یک بعدی , سه بعدی ,دکتر حمید یزدانی , مدرسان با سابقه و حرفه ای MATLAB , تدریس , مبانی مقدماتی MATLAB 
 متلب 2016، نرم افزار Matlab، راهنمای نصب نرم افزار Matlab، کتاب اکترونیک Matlab، آموزش نرم افزار Matlab، راهنمای نرم افزار Matlab، اتوران نرم افزار Matlab، نرم افزار کاربردی متلب 2016b، نرم افزار Matlab، نرم افزار متلب، رسم نمودار، زبان محاسبات، نمودار پیشرفته، رسم نمودار پیشرفته، ماتریس ، معادلات دیفرانسیل،گراف ، محاسبات علمی، محاسبات مهندسی، طراحی فیلتر، طراحی سیستم‌های مخابراتی، رگرسیون غیر خطی، شبکه‌های عصبی، منطق فازی، جبر خطیT,زبان سطح بالا,محاسبات فنی , تخصصی .محیطی , مدیریت کدها، فایل ها, داده ها,طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی ،جبر خطی، آمار، تجزیه و تحلیل فوریه، فیلترکردن، بهینه سازی , یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی, A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users ,A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming ,Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB ,Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications ,An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB ,Contemporary Communication Systems using Matlab ,Computational Statistics Handbook with MATLAB ,Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling ,Digital Signal and Image Processing Using MATLAB ,Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications ,Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB ,Embedded Control Systems in C, C++ Using MATLAB ,Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB ,Engineering and Scientific Computations Using MATLAB ,Introduction to Simulink with Engineering Applications ,Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB ,Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets ,Numerical Methods in Engineering with MATLAB ,Optical Scanning Holography with MATLAB ,Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB ,Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab ,Radar Systems Analysis and Design Using MatLab ,Scientific Computing with Matlab and Octave ,Solving ODEs with Matlab Instructors Manual ,Adaptive Filtering Primer with MATLAB ,Antenna and EM Modeling with MATLAB ,Applied Numerical Methods Using MATLAB ,Basics of MATLAB and Beyond ,Biosignal and Biomedical Image Processing ,Business Economics & Finance with Matlab ,Circuit Analysis II with MATLAB ,Digital Image Processing Using Matlab ,Digital Signal Processing ,Digital Signal Processing Using Matlab ,Environmental Modeling Using MATLAB ,Essential MATLAB for Engineers and Scientists ,Exploratory Data Analysis with MATLAB ,Fundamentals of Electromagnetics with Matlab ,Robust Control Design with Matlab ,Introduction to Fuzzy Logic using MatLab ,Introduction to MATLAB ,MATLAB Programming ,MATLAB Recipes for Earth Sciences ,Mechanics of Composite Materials with MATLAB ,Numerical Computing with MATLAB ,Numerical Analysis Using MATLAB and Excel ,Spectral Methods in MATLAB ,Solving ODEs with MATLAB,آموزش جامع Simulink ، شبیه سازی در متلب ، simulink،سرفصل matlab,فصل اول :پیشگفتار,فصل دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Matlab,محیط command window,محیط current folder,محیط workspace,انواع داده ها,معرفی دستور who,معرفی دستور whos,معرفی دستور clear var,معرفی دستور clear,معرفی دستور clear,معرفی دستور pack,,فصل سوم: توابع آرایه ای,بردارها: ,تعریف بردار,ماتریس ها:,تعریف ماتریس,ماتریس های خاص:,معرفی دستور Ones,معرفی دستور zeros,معرفی دستور rand,معرفی دستور randn, معرفی دستور magic,عملیات ریاضی بر روی ماتریس , جمع ماتریس ها,تفریق ماتریس ها,ضرب ماتریس ها,تقسیم ماتریس ها,توان ماتریس ها,معکوس ماتریس ها,عملیات ماتریسی 1,معرفی دستور size,معرفی دستور length,معرفی دستور numel,معرفی دستور min,معرفی دستور min (min),معرفی دستور max,معرفی دستور max(max),معرفی دستور sort,معرفی دستور diag,معرفی دستور det,معرفی دستور trace,معرفی دستور sum,,عملیات ماتریسی 2:,معرفی دستور prod,معرفی دستور mean,معرفی دستور triu,معرفی دستور tril,ترکیب دو ماتریس,عملیات ماتریسی 3:,اتصال ماتریس ها به صورت سطری با دستور horzcat,اتصال ماتریس ها به صورت ستونی با دستور vertcat,حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس,عملیات ماتریسی 4:,معرفی دستور minfo,معرفی دستور flipud, معرفی دستور fliplr,معرفی دستور reshape,معرفی دستور repmat,معرفی دستور nnz,معرفی دستور find,معرفی دستور rot90,عملیات ماتریسی 5:,معرفی دستور isequal,معرفی دستور isempty,معرفی دستور ismember,معرفی دستور inv, فصل چهارم: کنترل در برنامه نویسی,دستور for,دستور while,دستور if,دستور switch,مدیریت استثناها,,فصل پنجم: توابع,تعریف و برنامه نویسی توابع,,فصل ششم: توابع ریاضی,توابع مثلثاتی,   cot,tan,cos,sin,   csc,sec,   acot.atam,acos,asin,   acsc,asec,    csch,sech,coth,tanh,cosh,sinh,توابع نمایی و توانی,  sart (x),power(x,y),nthroot,exp,log(x),log 10(x),log 2(x),,توابع اعداد طبیعی و مختلط,معرفی دستور gcd(m,n),معرفی دستور Lcm(m,n),معرفی دستور primes (n),معرفی دستور factorial,معرفی دستور factor,معرفی rem,معرفی دستور mod,معرفی دستور abs(x),معرفی دستور angle(x),معرفی دستور image,معرفی دستور real (x),معرفی دستور atan 2,معرفی دستور conj,چند جمله ای ها,محاسبه مقدار چند جمله ای با دستور polyval,معرفی دستور roots,محاسبه مشتق چند جمله ای با دستور polyder,محاسبه ضرب چندجمله ای با دستور conv,معادلات جبری,حل معادله درجه اول با دستور solve,حل دستگاه معادلات,حل معادلات دیفرانسیل با دستور dsolve,درون یابی و برون یابی,معرفی دستور interpl,عبارت و توابع پارمتری,معرفی دستور syms,معرفی دستور findsym,معرفی دستور subs,مشتق, معرفی دستور diff, معرفی دستور inline,انتگرال معین و نامعین,معرفی دستور int,انتگرال دو گانه و چندگانه,سری,سری های معین,سری های نامعین,معرفی دستور symsum,معرفی دستور pretty,حد,معرفی limit,تبدیل فوریه,  معرفی دستور fourier,  معرفی دستور dirac,  معرفی دستور ifourier,  تبدیل فوریه سریع یک بعدی,  تبدیل فوریه سریع دوبعدی,  تبدیل فوریه سریع چندبعدی,معکوس تبدیل فرویه سریع یک بعدی,  معکوس تبدیل فوریه سریع دوبعدی,  معکوس تبدیل فوریه سریع چند بعدی,,فصل هفتم: رسم خط و منحنی:,دستور plot,ترسیم همزمان چند شکل با دستور plot,معرفی دستور hold on,انتخاب عنوان بر روی شکل ها و محورها,معرفی دستور xlabel,معرفی دستور ylabel,معرفی دستور title,انتخاب رنگ منحنی ها,معرفی دستور set,انتخاب نوع خط منحنی,معرفی دستور legend,تعیین محدوده محورهای مختصات,معرفی دستور Axis,معرفی دستور xlim,معرفی دستور ylim,معرفی دستور subplot,دستور subplot,معرفی دستور grid,معرفی دستور linspace,دستور لگاریتمی,معرفی دستور loglog,معرفی دستور logspace,معرفی دستور semilogy,معرفی دستور Semilogx,معرفی دستور stem:,معرفی دستور linspace,معرفی دستور stem,معرفی دستور staris,معرفی دستور plotyy,معرفی دستور bar:,معرفی دستور barh,معرفی دستور hist,معرفی دستور pie,معرفی دستور polar,معرفی دستور compass,معرفی دستور ezpolar,ezplot,معرفی دستور comet,,فصل هشتم: رسم نمودارهای سه بعدی,معرفی دستور plot 3,معرفی دستور scatter 3,معرفی دستور bar 3,معرفی دستور bar3h,معرفی دستور pie 3,رسم سطوح سه بعدی,معرفی دستور meshgrid,معرفی دستور mesh,معرفی دستور surf,معرفی دستور contour,معرفی دستور water fall,معرفی دستور ribbon,فصل نهم: ساختار شکل خروجی,فصل دهم: سیمونیک در matlab,آشنایی با سیمولینک,آشنایی با کتابخانه source,آشنایی با کتابخانه sink,آشنایی با کتابخانه  Math ,آشنایی با کتابخانه continuous,آشنایی با کتابخانه Discontinuities,آشنایی با کتابخانه discrete,آشنایی با کتابخانه logic and operations,آشنایی با کتابخانه signal routing,آشنایی با کتابخانه lookup table,آشنایی با کتابخانه port & subsystem,آشنایی با کتابخانه signal attributes  ,آشنایی با کتابخانه userdefined Functions,فصل یازدهم: GUI,آشنایی با GUI,انواع عناصر و کاربردهای آن,ایجاد GUI,,فصل دوازدهم : کنترل در Matlab,آشنایی با مفاهیم کنترل,پاسخ به ورودی پله,پاسخ به ورودی ضربه و شیب,پاسخ به ورودی دلخواه,نمودار مکان هندسی,رسم نمودار بود,رسم نمودار نایکوئیست,رسم نمودار نیکولس,رسم نمودار حاشیه بهره و فاز,شبیه سازی سیستم های کنترل,,فصل سیزدهم : تحلیل مدار و الکترونیک در Matlab,تحلیل حلقه و گره,تحلیل مدار RC,تحلیل مدار RL,پاسخ فرکانسی,تحلیل مدار دیودی,تحلیل ترانزیستور MOSFET,,فصل چهاردهم : مدولاسیون در Matlab,مدولاسیون AM,مدولاسیون FM,مدولاسیون PM,,,فصل پانزدهم : طراحی فیلتر,طراحی فیلتر,,,فصل شانزدهم : تبدیل Wavelet,تبدیل Wavelet,,,فصل هفدهم : SimElectronics,آشنایی با SimElectronics,مدل سازی موتور DC,,,فصل هجدهم : منطق فازی,آشنایی با سیستم فازی,توابع عضویت در جعبه ابزار منطق فازی,ابزار گرافیکی,ساخت سیستم فازی با استفاده از ابزار گرافیکی,منطق فازی در سیمولینک,,فصل نوزدهم : پردازش تصویر,نمایش و خواندن تصویر,ذخیره سازی تصویر و مشاهده اطلاعات تصویر,ترکیب تصاویر,مکمل تصویر,تغییر اندازه یک تصویر,هیستوگرام یک تصویر,دوران و برش یک تصویر,طراحی فیلتر برای تصویر,بررسی فیلترهای طراحی شده در Matlab,اضافه و حذف نویز,بررسی لبه های تصویر,,فصل بیستم : محاسبات عددی,روش تصنیف یا دوبخشی,

 

 

محصول جدید آموزش جامع Matlab + Simulink را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

نرم افزار MATLAB  یک نرم افزار قدرتمند در انجام عملیات محاسباتی پیچیده و شبیه سازی ریاضی پروسه های گوناگون علمی و مهندسی می باشد به طوری که امروزه به عنوان ابزاری استاندارد مورد استفاده دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های ریاضی و مهندسی قرار میگیرد.  برخلاف برخی تصورات، نرم افزار MATLAB  فقط ابزاری برای حل معادلات ریاضی و یا رسم نمودار نیست بلکه در حال حاضر برای انجام محاسبات مختلف فنی و صنعتی نیز از آن استفاده می شود که فراگیری آن برای تمامی گروههای علوم پایه و فنی و مهندسی لازم و ضروری خواهد بود.
در این مجموعه آموزشی  علاوه بر بررسی کامل تمامی بلوک های بخش سیمولینک ، توابع  ماتریسی، ریاضی و توابع و دستورات مربوط به  معادلات جبری و روشهای رسم نمودار یک بعدی و سه بعدی نیز به جهت دیدن شکل خروجی بررسی شده است. و بخش های کاربردی همچون GUI، کنترل، تحلیل مدار و الکترونیک،مدولاسیون، طراحی فیلتر، پردازش تصویر، منطق فازی، تبدیل wavelet  و simelectronic نیز در ادامه آورده شده است و با دیدن  این مجموعه آموزشی  قادر خواهید بود که تمامی پروژه های مربوطه را تحلیل و پیاده سازی نمایید.
آقای دکتر حمید یزدانی  یکی از مدرسان با سابقه و حرفه ای  MATLAB  با سابقه طولانی تدریس  با کلام شیوای خود و انجام مثالها و تمرین های کاربردی  در یادگیری هر یک از بخش ها این مجموعه به شما کمک خواهد کرد به طوریکه در پایان هر بخش قادر خواهید بود که توابع و دستورات لازم را به طور کاربردی مورد استفاده قرار دهید.
لازم به ذکر است که این مجموعه آموزشی از مبانی مقدماتی  MATLAB  تا مباحث کاربردی شروع به آموزش نموده و نیاز به هیچ گونه پیش زمینه دیگری برای شروع یادگیری نخواهد بود.

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.
 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع Matlab + Simulink  ،  آموزش متلب  ،  35 ساعت آموزش  ،  MATLAB R2016a ، MATLAB R2016a 64Bit ، Matlab 2016 ،  نرم افزار کاربردی مطلب  ،  مطلب  ،  مطلب 2016  ،  آخرین نسخه نرم افزار متلب ،  نرم افزار MATLAB  ،  نرم افزار قدرتمند  ،  عملیات محاسباتی پیچیده  ،  شبیه سازی ریاضی  ، پروسه های گوناگون علمی  ،  مهندسی  ،  دانشجویان  ، فارغ التحصیلان رشته های ریاضی  ،  مهندسی  ، نرم افزار MATLAB  ،  حل معادلات ریاضی  ،  رسم  ،  محاسبات مختلف فنی و صنعتی  ،  علوم پایه  ،  فنی و مهندسی  ،  بلوک های بخش سیمولینک  ،  معادلات جبری  ،  روشهای رسم نمودار یک بعدی  ،  سه بعدی ،  GUI ،  کنترل ،  تحلیل مدار  ،  الکترونیک ، مدولاسیون ،  طراحی فیلتر ،  پردازش تصویر ،  منطق فازی ،  تبدیل wavelet و simelectronic  ،  توابع ماتریسی ،  ریاضی  ،  توابع  ،  معادلات جبری ،  روشهای رسم نمودار یک بعدی  ،  سه بعدی  ، دکتر حمید یزدانی  ،  مدرسان با سابقه و حرفه ای MATLAB  ،  تدریس  ،  مبانی مقدماتی MATLAB متلب 2016 ،  نرم افزار Matlab ،  راهنمای نصب نرم افزار Matlab ،  کتاب اکترونیک Matlab ،  آموزش نرم افزار Matlab ،  راهنمای نرم افزار Matlab ،  اتوران نرم افزار Matlab ،  نرم افزار کاربردی متلب 2016b ،  نرم افزار Matlab ،  نرم افزار متلب ،  رسم نمودار ،  زبان محاسبات ،  نمودار پیشرفته ،  رسم نمودار پیشرفته ،  ماتریس  ،  معادلات دیفرانسیل ، گراف  ،  محاسبات علمی ،  محاسبات مهندسی ،  طراحی فیلتر ،  طراحی سیستم‌های مخابراتی ،  رگرسیون غیر خطی ،  شبکه‌های عصبی ،  منطق فازی ،  جبر خطیT ، زبان سطح بالا ، محاسبات فنی  ،  تخصصی .محیطی  ،  مدیریت کدها ،  فایل ها ،  داده ها ، طراحی و حل کردن مشکلات توابع ریاضی  ، جبر خطی ،  آمار ،  تجزیه و تحلیل فوریه ،  فیلترکردن ،  بهینه سازی  ،  یکپارچه سازی عددی شامل توابع دو بعدی و سه بعدی گرافیکی ،  A Guide to MATLAB for Beginners and Experienced Users  ، A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming  ، Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using MATLAB  ، Algorithm Collections for Digital Signal Processing Applications  ، An Introduction to Programming and Numerical Methods in MATLAB  ، Contemporary Communication Systems using Matlab  ، Computational Statistics Handbook with MATLAB  ، Digital Circuit Analysis and Design with Simulink Modeling  ، Digital Signal and Image Processing Using MATLAB  ، Electronic Devices and Amplifier Circuits with MATLAB Applications  ، Electronics and Circuit Analysis Using MATLAB  ، Embedded Control Systems in C ،  C++ Using MATLAB  ، Embedded Image Processing with DSP Examples in MATLAB  ، Engineering and Scientific Computations Using MATLAB  ، Introduction to Simulink with Engineering Applications  ، Kalman Filtering Theory and Practice Using MATLAB  ، Numerical Analysis Using MATLAB and Spreadsheets  ، Numerical Methods in Engineering with MATLAB  ، Optical Scanning Holography with MATLAB  ، Optics Learning by Computing with Examples using MATLAB  ، Ordinary and Partial Differential Equation Routines in Matlab  ، Radar Systems Analysis and Design Using MatLab  ، Scientific Computing with Matlab and Octave  ، Solving ODEs with Matlab Instructors Manual  ، Adaptive Filtering Primer with MATLAB  ، Antenna and EM Modeling with MATLAB  ، Applied Numerical Methods Using MATLAB  ، Basics of MATLAB and Beyond  ، Biosignal and Biomedical Image Processing  ، Business Economics & Finance with Matlab  ، Circuit Analysis II with MATLAB  ، Digital Image Processing Using Matlab  ، Digital Signal Processing  ، Digital Signal Processing Using Matlab  ، Environmental Modeling Using MATLAB  ، Essential MATLAB for Engineers and Scientists  ، Exploratory Data Analysis with MATLAB  ، Fundamentals of Electromagnetics with Matlab  ، Robust Control Design with Matlab  ، Introduction to Fuzzy Logic using MatLab  ، Introduction to MATLAB  ، MATLAB Programming  ، MATLAB Recipes for Earth Sciences  ، Mechanics of Composite Materials with MATLAB  ، Numerical Computing with MATLAB  ، Numerical Analysis Using MATLAB and Excel  ، Spectral Methods in MATLAB  ، Solving ODEs with MATLAB ، آموزش جامع Simulink  ،  شبیه سازی در متلب  ،  simulink ، سرفصل matlab ، فصل اول :پیشگفتار ، فصل دوم: آشنایی با محیط نرم افزار Matlab ، محیط command window ، محیط current folder ، محیط workspace ، انواع داده ها ، معرفی دستور who ، معرفی دستور whos ، معرفی دستور clear var ، معرفی دستور clear ، معرفی دستور clear ، معرفی دستور pack ، فصل سوم: توابع آرایه ای ، بردارها:  ، تعریف بردار ، ماتریس ها: ، تعریف ماتریس ، ماتریس های خاص: ، معرفی دستور Ones ، معرفی دستور zeros ، معرفی دستور rand ، معرفی دستور randn ،  معرفی دستور magic ، عملیات ریاضی بر روی ماتریس  ،  جمع ماتریس ها ، تفریق ماتریس ها ، ضرب ماتریس ها ، تقسیم ماتریس ها ، توان ماتریس ها ، معکوس ماتریس ها ، عملیات ماتریسی 1 ، معرفی دستور size ، معرفی دستور length ، معرفی دستور numel ، معرفی دستور min ، معرفی دستور min (min) ، معرفی دستور max ، معرفی دستور max(max) ، معرفی دستور sort ، معرفی دستور diag ، معرفی دستور det ، معرفی دستور trace ، معرفی دستور sum ، عملیات ماتریسی 2: ، معرفی دستور prod ، معرفی دستور mean ، معرفی دستور triu ، معرفی دستور tril ، ترکیب دو ماتریس ، عملیات ماتریسی 3: ، اتصال ماتریس ها به صورت سطری با دستور horzcat ، اتصال ماتریس ها به صورت ستونی با دستور vertcat ، حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس ، عملیات ماتریسی 4: ، معرفی دستور minfo ، معرفی دستور flipud ،  معرفی دستور fliplr ، معرفی دستور reshape ، معرفی دستور repmat ، معرفی دستور nnz ، معرفی دستور find ، معرفی دستور rot90 ، عملیات ماتریسی 5: ، معرفی دستور isequal ، معرفی دستور isempty ، معرفی دستور ismember ، معرفی دستور inv ،  فصل چهارم: کنترل در برنامه نویسی ، دستور for ، دستور while ، دستور if ، دستور switch ، مدیریت استثناها ، فصل پنجم: توابع ، تعریف و برنامه نویسی توابع ، فصل ششم: توابع ریاضی ، توابع مثلثاتی ،  cot ، tan ، cos ، sin ،  csc ، sec ،  acot.atam ، acos ، asin ،  acsc ، asec ،  csch ، sech ، coth ، tanh ، cosh ، sinh ، توابع نمایی و توانی ،  sart (x) ، power(x ، y) ، nthroot ، exp ، log(x) ، log 10(x) ، log 2(x) ، توابع اعداد طبیعی و مختلط ، معرفی دستور gcd(m ، n) ، معرفی دستور Lcm(m ، n) ، معرفی دستور primes (n) ، معرفی دستور factorial ، معرفی دستور factor ، معرفی rem ، معرفی دستور mod ، معرفی دستور abs(x) ، معرفی دستور angle(x) ، معرفی دستور image ، معرفی دستور real (x) ، معرفی دستور atan 2 ، معرفی دستور conj ، چند جمله ای ها ، محاسبه مقدار چند جمله ای با دستور polyval ، معرفی دستور roots ، محاسبه مشتق چند جمله ای با دستور polyder ، محاسبه ضرب چندجمله ای با دستور conv ، معادلات جبری ، حل معادله درجه اول با دستور solve ، حل دستگاه معادلات ، حل معادلات دیفرانسیل با دستور dsolve ، درون یابی و برون یابی ، معرفی دستور interpl ، عبارت و توابع پارمتری ، معرفی دستور syms ، معرفی دستور findsym ، معرفی دستور subs ، مشتق ،  معرفی دستور diff ،  معرفی دستور inline ، انتگرال معین و نامعین ، معرفی دستور int ، انتگرال دو گانه و چندگانه ، سری ، سری های معین ، سری های نامعین ، معرفی دستور symsum ، معرفی دستور pretty ، حد ، معرفی limit ، تبدیل فوریه ،  معرفی دستور fourier ،  معرفی دستور dirac ،  معرفی دستور ifourier ،  تبدیل فوریه سریع یک بعدی ،  تبدیل فوریه سریع دوبعدی ،  تبدیل فوریه سریع چندبعدی ، معکوس تبدیل فرویه سریع یک بعدی ،  معکوس تبدیل فوریه سریع دوبعدی ،  معکوس تبدیل فوریه سریع چند بعدی ، فصل هفتم: رسم خط و منحنی: ، دستور plot ، ترسیم همزمان چند شکل با دستور plot ، معرفی دستور hold on ، انتخاب عنوان بر روی شکل ها و محورها ، معرفی دستور xlabel ، معرفی دستور ylabel ، معرفی دستور title ، انتخاب رنگ منحنی ها ، معرفی دستور set ، انتخاب نوع خط منحنی ، معرفی دستور legend ، تعیین محدوده محورهای مختصات ، معرفی دستور Axis ، معرفی دستور xlim ، معرفی دستور ylim ، معرفی دستور subplot ، دستور subplot ، معرفی دستور grid ، معرفی دستور linspace ، دستور لگاریتمی ، معرفی دستور loglog ، معرفی دستور logspace ، معرفی دستور semilogy ، معرفی دستور Semilogx ، معرفی دستور stem: ، معرفی دستور linspace ، معرفی دستور stem ، معرفی دستور staris ، معرفی دستور plotyy ، معرفی دستور bar: ، معرفی دستور barh ، معرفی دستور hist ، معرفی دستور pie ، معرفی دستور polar ، معرفی دستور compass ، معرفی دستور ezpolar ، ezplot ، معرفی دستور comet ، فصل هشتم: رسم نمودارهای سه بعدی ، معرفی دستور plot 3 ، معرفی دستور scatter 3 ، معرفی دستور bar 3 ، معرفی دستور bar3h ، معرفی دستور pie 3 ، رسم سطوح سه بعدی ، معرفی دستور meshgrid ، معرفی دستور mesh ، معرفی دستور surf ، معرفی دستور contour ، معرفی دستور water fall ، معرفی دستور ribbon ، فصل نهم: ساختار شکل خروجی ، فصل دهم: سیمونیک در matlab ، آشنایی با سیمولینک ، آشنایی با کتابخانه source ، آشنایی با کتابخانه sink ، آشنایی با کتابخانه Math  ، آشنایی با کتابخانه continuous ، آشنایی با کتابخانه Discontinuities ، آشنایی با کتابخانه discrete ، آشنایی با کتابخانه logic and operations ، آشنایی با کتابخانه signal routing ، آشنایی با کتابخانه lookup table ، آشنایی با کتابخانه port & subsystem ، آشنایی با کتابخانه signal attributes  ، آشنایی با کتابخانه userdefined Functions ، فصل یازدهم: GUI ، آشنایی با GUI ، انواع عناصر و کاربردهای آن ، ایجاد GUI ، فصل دوازدهم : کنترل در Matlab ، آشنایی با مفاهیم کنترل ، پاسخ به ورودی پله ، پاسخ به ورودی ضربه و شیب ، پاسخ به ورودی دلخواه ، نمودار مکان هندسی ، رسم نمودار بود ، رسم نمودار نایکوئیست ، رسم نمودار نیکولس ، رسم نمودار حاشیه بهره و فاز ، شبیه سازی سیستم های کنترل ، فصل سیزدهم : تحلیل مدار و الکترونیک در Matlab ، تحلیل حلقه و گره ، تحلیل مدار RC ، تحلیل مدار RL ، پاسخ فرکانسی ، تحلیل مدار دیودی ، تحلیل ترانزیستور MOSFET ، فصل چهاردهم : مدولاسیون در Matlab ، مدولاسیون AM ، مدولاسیون FM ، مدولاسیون PM ، فصل پانزدهم : طراحی فیلتر ، طراحی فیلتر ، فصل شانزدهم : تبدیل Wavelet ، تبدیل Wavelet ، فصل هفدهم : SimElectronics ، آشنایی با SimElectronics ، مدل سازی موتور DC ، فصل هجدهم : منطق فازی ، آشنایی با سیستم فازی ، توابع عضویت در جعبه ابزار منطق فازی ، ابزار گرافیکی ، ساخت سیستم فازی با استفاده از ابزار گرافیکی ، منطق فازی در سیمولینک ، فصل نوزدهم : پردازش تصویر ، نمایش و خواندن تصویر ، ذخیره سازی تصویر و مشاهده اطلاعات تصویر ، ترکیب تصاویر ، مکمل تصویر ، تغییر اندازه یک تصویر ، هیستوگرام یک تصویر ، دوران و برش یک تصویر ، طراحی فیلتر برای تصویر ، بررسی فیلترهای طراحی شده در Matlab ، اضافه و حذف نویز ، بررسی لبه های تصویر ، فصل بیستم : محاسبات عددی ، روش تصنیف یا دوبخشی ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
1
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

  19:49   |   سه شنبه 04 خردادماه 95
matlabi ( 2 نظر )
سلام
سایت من در راستای آموزش نرم افزار متلب کار میکنه و همیشه به مخاطبان سایتم , سایت خوب مارو پیشنهاد می کنم. موفق و پیروز باشید
www.matlabi.ir

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.