فروشگاه اینترنتی نوین پندار
شنبه 24 مهر ماه 95 - (11:47) | تعداد بازدید : 20785

محصول جدید آموزش جامع ETABS بتنی,آموزش جامع ETABS بتنی،ایتبس،نرم افزار ETABS، آموزش  نرم افزار ETABS، آموزش کاربردی نرم افزار ETABS، مثال های کاربردی ETABS، پروژه های ETABS، آموزش کاربردی ETABS، نکات آموزشی ETABS، نرم افزار ETABS، آموزش کامل ETABS، تمرین های ETABS، فایل تمرین ETABS,آموزش جامع ETabs ، ای تبس ، آموزش ای تبس ، طراحی سازه های فولادی,آموزش ETABS  ، آنالیز اجزاء ساختمان، آموزش ETABS ، ETABS ، ETABS ، آموزش مقدماتی ETABS ، آموزش پیشرفته ETABS ، آموزش مقدماتی و پیشرفته ETABS  ، آموزش مقدماتی و پیشرفته ETABS،سیستم های سازه ای,انواع سیستم های باربر ثقلی,انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی,محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای,فرضیات طراحیبارگذاری,بار مرده کف ها ,بار مرده دیوارهای ضخیم,بارگذاری پله ,بار زنده,بار زنده تیغه,بار زلزله,بار باد,بار برف,بار آسانسورایجاد هندسه مدل,ایجاد مدل جدید,اصلاح خطوط شبکه,نحوه ذخیره سازی مدل,نحوه باز کردن مدل های موجود,نحوه دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی,ترسیم المانهای نقطه ای,ترسیم المانهای خطی,ترسیم المانهای سطحی,نحوه انتقال المانها,دستورات Trim و Extend,نکات تئوری مربوط به مش بندی دیوارهای برشی,اجرای فرآیند مش بندی دیوار برشی در مدلتعریف مشخصات سازه ای,تعریف مشخصات مصالح,تعریف مقطع المانهای خطی,تعریف مقطع دال های بدون تیرچه,تعریف مقطع دال های دارای تیرچه,تعریف مقطع دیوار برشی,تعریف مقطع آرماتور,نحوه تعریف رفتار دیافراگم,نحوه تعریف گروه,نحوه تعریف نام دیوار برشی به عنوان Pier,نحوه تعریف طیف,نحوه تعریف جرم و وزن موثر لرزه ای,تنظیم اثر P-Δ ,تعریف حالت بار مودال,تعریف الگو های بار,تعربف حالات بار ,نکات تئوری ترکیب بارها,ایجاد ترکیب بارهای مربوط به قاب در مدل,ایجاد ترکیب بارهای مربوط به دیوار برشی در مدل,ساخت مقطع جهت طراحی دیوار برشیاختصاص مشخصات سازه ای,نحوه انتخاب المانها,اختصاص مشخصات تکیه گاه به پایه ستونها,اختصاص مقطع به المانهای خطی,اختصاص نحوه اتصال المانهای خطی,اختصاص آفست انتهایی المانهای خطی,اختصاص برون محوری در اتصال المانهای خطی,نحوه چرخش محور محلی المانهای خطی,اختصاص مقاطع خروجی به المانهای خطی,اختصاص نام به المانهای مرزی دیوار برشی,اختصاص مقطع به المانهای سطحی,اختصاص صلبیت به دیافراگم ها,تغییر جهت محورهای محلی المانهای سطحی,اختصاص نام به دیوار های برشی,اختصاص بار نقطه ای به المان نقطه ای,اختصاص جابجایی به المانهای نقطه ای,اختصاص بار نقطه ای به المان خطی,نحوه اختصاص بار خطی به المانهای خطی,اختصاص بارهای خطی پروژه به المانهای خطی,اختصاص بارهای سطحی به المانهای سطحی,نکات تئوری مربوط به اثر ترک خوردگی,اعمال اثر ترک خوردگی در مدل,اختصاص مقطع طراحی به دیوار برشی,, آنالیز,کنترل اخطارهای ترسیمی در مدل,تنظیمات آنالیز,انجام فرآیند آنالیز,نحوه نمایش گزارش آنالیز,, تنظیمات طراحی,اعمال تنظیمات طراحی قابهای بتنی,اعمال تنظیمات طراحی دیوارهای برشی, : طراحی اولیه,دلایل جواب ندادن نسبت تنشها ,روشهای حل مربوط به جواب ندادن نسبت تنشها,نحوه تغییر مقطع المانهای دارای مشکل نسبت تنش,تیپ بندی,طراحی اولیه دیوار برشی,, کنترل ها,کنترل اخطارها و خطاها,کنترل اتفاقی نمودارهای لنگر و یرش,نکات تئوری مربوط به اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی,اجرای اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی,نکات تئوری مربوط به اصلاح برش پایه طیفی,اجرای اصلاح برش پایه طیفی,نکات تئوری مربوط به کنترل دریفت,اجرای کنترل دریفت,کنترل تنظیمات طراحی,نکات تئوری مربوط به کنترل ستونهای در تقاطع دو سیستم سازه ای,اجرای کنترل ستونهای در تقاطع دو سیستم سازه ای,نکات تئوری مربوط به کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله,اجرای کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله,نکات تئوری مربوط به کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله,اجرای کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله,کنترل کفایت یا عدم کفایت تعداد مودها ,کنترل نهایی طراحی دیوار برشیخروجی ها,خروجی گرافیکی تغییر مکان ها,خروجی گرافیکی دیاگرام های لنگر و برش,خروجی های متنی-زیربخش ورودی های مدل,خروجی های متنی-زیربخش ورودی ها و تنظیمات آنالیز,خروجی های متنی-زیربخش خروجی المانهای قاب ,خروجی های متنی-زیربخش خروجی تغییرمکان ها و دریفت ها ,خروجی های متنی-زیربخش خروجی های آنالیز مودال,خروجی های متنی-زیربخش خروجی های عکس العمل های تکیه گاهی و برش های پایه,خروجی های متنی-زیربخش خروجی های سازه ای,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های آرماتورهای طولی مورد نیاز,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های درصد آرماتورهای طولی,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی برشی,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های نسبت تنش PMM ,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی برشی چشمه اتصال,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های مربوط به اصل ستون قوی-تیرضعیف,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی پیچشی,, مثال کاربردی,ایجاد خطوط شبکه,ترسیم المانهای خطی,ترسیم المانهای سطحی,تعریف مشخصات مصالح ,تعریف مقطع المانهای خطی,تعریف مقطع المانهای سطحی,تعریف دیافراگم,تعریف طیف ,تعریف نام برای دیوارهای برشی,تعریف الگوهای بار,تعریف حالت بار مودال,تنظیمات اثر P-Δ  ,تعریف منابع جرم,تعربف حالات بار استاتیکی و طیفی,تعریف ترکیب بارهای طراحی,اختصاص تکیه گاه,اختصاص مقطع المانهای خطی,اختصاص مقطع المانهای سطحی,اختصاص نحوه اتصال المانهای خطی به یکدیگر,اختصاص آفست انتهایی المانهای خطی,اختصاص نوع دیافراگم,اختصاص جهت تیرچه,اختصاص نام به المان های مرزی دیوار برشی به عنوان Pier ,اختصاص نام به دیوار برشی به عنوان Pier ,مش بندی دیوار برشی,اختصاص بار سطحی به المانهای سطحی,اختصاص بار خطی به المانهای خطی,اعمال اثر ترک خوردگی,انجام تنظیمات و فرآیند آنالیز,انجام تنظیمات طراحی قابهای بتنی,انجام تنظیمات طراحی دیوار برشی,نحوه جواب گرفتن از نسبت تنشها,تیپ بندی,طراحی اولیه دیوارهای برشی,کنترل اخطارها و خطاها,کنترل اتفاقی نمودارهای لنگر و برش,کنترل دریفت,کنترل تنظیمات طراحی قاب,کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله,کنترل دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله,ترکیب بارهای اندرکنشی
آموزش جامع ETABS بتنی،ایتبس،نرم افزار ETABS، آموزش  نرم افزار ETABS، آموزش کاربردی نرم افزار ETABS، مثال های کاربردی ETABS، پروژه های ETABS، آموزش کاربردی ETABS، نکات آموزشی ETABS، نرم افزار ETABS، آموزش کامل ETABS، تمرین های ETABS، فایل تمرین ETABS,آموزش جامع ETabs ، ای تبس ، آموزش ای تبس ، طراحی سازه های فولادی,آموزش ETABS  ، آنالیز اجزاء ساختمان، آموزش ETABS ، ETABS ، ETABS ، آموزش مقدماتی ETABS ، آموزش پیشرفته ETABS ، آموزش مقدماتی و پیشرفته ETABS  ، آموزش مقدماتی و پیشرفته ETABS،سیستم های سازه ای,انواع سیستم های باربر ثقلی,انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی,محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای,فرضیات طراحیبارگذاری,بار مرده کف ها ,بار مرده دیوارهای ضخیم,بارگذاری پله ,بار زنده,بار زنده تیغه,بار زلزله,بار باد,بار برف,بار آسانسورایجاد هندسه مدل,ایجاد مدل جدید,اصلاح خطوط شبکه,نحوه ذخیره سازی مدل,نحوه باز کردن مدل های موجود,نحوه دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی,ترسیم المانهای نقطه ای,ترسیم المانهای خطی,ترسیم المانهای سطحی,نحوه انتقال المانها,دستورات Trim و Extend,نکات تئوری مربوط به مش بندی دیوارهای برشی,اجرای فرآیند مش بندی دیوار برشی در مدلتعریف مشخصات سازه ای,تعریف مشخصات مصالح,تعریف مقطع المانهای خطی,تعریف مقطع دال های بدون تیرچه,تعریف مقطع دال های دارای تیرچه,تعریف مقطع دیوار برشی,تعریف مقطع آرماتور,نحوه تعریف رفتار دیافراگم,نحوه تعریف گروه,نحوه تعریف نام دیوار برشی به عنوان Pier,نحوه تعریف طیف,نحوه تعریف جرم و وزن موثر لرزه ای,تنظیم اثر P-Δ ,تعریف حالت بار مودال,تعریف الگو های بار,تعربف حالات بار ,نکات تئوری ترکیب بارها,ایجاد ترکیب بارهای مربوط به قاب در مدل,ایجاد ترکیب بارهای مربوط به دیوار برشی در مدل,ساخت مقطع جهت طراحی دیوار برشیاختصاص مشخصات سازه ای,نحوه انتخاب المانها,اختصاص مشخصات تکیه گاه به پایه ستونها,اختصاص مقطع به المانهای خطی,اختصاص نحوه اتصال المانهای خطی,اختصاص آفست انتهایی المانهای خطی,اختصاص برون محوری در اتصال المانهای خطی,نحوه چرخش محور محلی المانهای خطی,اختصاص مقاطع خروجی به المانهای خطی,اختصاص نام به المانهای مرزی دیوار برشی,اختصاص مقطع به المانهای سطحی,اختصاص صلبیت به دیافراگم ها,تغییر جهت محورهای محلی المانهای سطحی,اختصاص نام به دیوار های برشی,اختصاص بار نقطه ای به المان نقطه ای,اختصاص جابجایی به المانهای نقطه ای,اختصاص بار نقطه ای به المان خطی,نحوه اختصاص بار خطی به المانهای خطی,اختصاص بارهای خطی پروژه به المانهای خطی,اختصاص بارهای سطحی به المانهای سطحی,نکات تئوری مربوط به اثر ترک خوردگی,اعمال اثر ترک خوردگی در مدل,اختصاص مقطع طراحی به دیوار برشی,, آنالیز,کنترل اخطارهای ترسیمی در مدل,تنظیمات آنالیز,انجام فرآیند آنالیز,نحوه نمایش گزارش آنالیز,, تنظیمات طراحی,اعمال تنظیمات طراحی قابهای بتنی,اعمال تنظیمات طراحی دیوارهای برشی, : طراحی اولیه,دلایل جواب ندادن نسبت تنشها ,روشهای حل مربوط به جواب ندادن نسبت تنشها,نحوه تغییر مقطع المانهای دارای مشکل نسبت تنش,تیپ بندی,طراحی اولیه دیوار برشی,, کنترل ها,کنترل اخطارها و خطاها,کنترل اتفاقی نمودارهای لنگر و یرش,نکات تئوری مربوط به اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی,اجرای اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی,نکات تئوری مربوط به اصلاح برش پایه طیفی,اجرای اصلاح برش پایه طیفی,نکات تئوری مربوط به کنترل دریفت,اجرای کنترل دریفت,کنترل تنظیمات طراحی,نکات تئوری مربوط به کنترل ستونهای در تقاطع دو سیستم سازه ای,اجرای کنترل ستونهای در تقاطع دو سیستم سازه ای,نکات تئوری مربوط به کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله,اجرای کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله,نکات تئوری مربوط به کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله,اجرای کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله,کنترل کفایت یا عدم کفایت تعداد مودها ,کنترل نهایی طراحی دیوار برشیخروجی ها,خروجی گرافیکی تغییر مکان ها,خروجی گرافیکی دیاگرام های لنگر و برش,خروجی های متنی-زیربخش ورودی های مدل,خروجی های متنی-زیربخش ورودی ها و تنظیمات آنالیز,خروجی های متنی-زیربخش خروجی المانهای قاب ,خروجی های متنی-زیربخش خروجی تغییرمکان ها و دریفت ها ,خروجی های متنی-زیربخش خروجی های آنالیز مودال,خروجی های متنی-زیربخش خروجی های عکس العمل های تکیه گاهی و برش های پایه,خروجی های متنی-زیربخش خروجی های سازه ای,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های آرماتورهای طولی مورد نیاز,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های درصد آرماتورهای طولی,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی برشی,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های نسبت تنش PMM ,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی برشی چشمه اتصال,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های مربوط به اصل ستون قوی-تیرضعیف,خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی پیچشی,, مثال کاربردی,ایجاد خطوط شبکه,ترسیم المانهای خطی,ترسیم المانهای سطحی,تعریف مشخصات مصالح ,تعریف مقطع المانهای خطی,تعریف مقطع المانهای سطحی,تعریف دیافراگم,تعریف طیف ,تعریف نام برای دیوارهای برشی,تعریف الگوهای بار,تعریف حالت بار مودال,تنظیمات اثر P-Δ  ,تعریف منابع جرم,تعربف حالات بار استاتیکی و طیفی,تعریف ترکیب بارهای طراحی,اختصاص تکیه گاه,اختصاص مقطع المانهای خطی,اختصاص مقطع المانهای سطحی,اختصاص نحوه اتصال المانهای خطی به یکدیگر,اختصاص آفست انتهایی المانهای خطی,اختصاص نوع دیافراگم,اختصاص جهت تیرچه,اختصاص نام به المان های مرزی دیوار برشی به عنوان Pier ,اختصاص نام به دیوار برشی به عنوان Pier ,مش بندی دیوار برشی,اختصاص بار سطحی به المانهای سطحی,اختصاص بار خطی به المانهای خطی,اعمال اثر ترک خوردگی,انجام تنظیمات و فرآیند آنالیز,انجام تنظیمات طراحی قابهای بتنی,انجام تنظیمات طراحی دیوار برشی,نحوه جواب گرفتن از نسبت تنشها,تیپ بندی,طراحی اولیه دیوارهای برشی,کنترل اخطارها و خطاها,کنترل اتفاقی نمودارهای لنگر و برش,کنترل دریفت,کنترل تنظیمات طراحی قاب,کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله,کنترل دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله,ترکیب بارهای اندرکنشی

 

محصول جدید آموزش جامع ETABS بتنی را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

ویژگی های این مجموعه :

 

>> بیش از 12 ساعت آموزش

>> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

>> به همراه نرم افزار Etabs

>> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش

 

سرفصل هایی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت :

 

فصل 1 : سیستم های سازه ای 

فصل 2 : بارگذاری 

فصل 3 : ایجاد هندسه مدل

فصل 4 : تعریف مشخصات سازه ای

فصل 5 : اختصاص مشخصات سازه ای 

فصل 6 : آنالیز 

فصل 7 : تنظیمات طراحی 

فصل 8 : طراحی اولیه 

فصل 9 : کنترل ها

فصل 10 : خروجی ها 

فصل 11 : مثال کاربردی

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع ETABS بتنی ، ایتبس ، نرم افزار ETABS ،  آموزش نرم افزار ETABS ،  آموزش کاربردی نرم افزار ETABS ،  مثال های کاربردی ETABS ،  پروژه های ETABS ،  آموزش کاربردی ETABS ،  نکات آموزشی ETABS ،  نرم افزار ETABS ،  آموزش کامل ETABS ،  تمرین های ETABS ،  فایل تمرین ETABS ، آموزش جامع ETabs  ،  ای تبس  ،  آموزش ای تبس  ،  طراحی سازه های فولادی ، آموزش ETABS  ،  آنالیز اجزاء ساختمان ،  آموزش ETABS  ،  ETABS  ،  ETABS  ،  آموزش مقدماتی ETABS  ،  آموزش پیشرفته ETABS  ،  آموزش مقدماتی و پیشرفته ETABS  ،  آموزش مقدماتی و پیشرفته ETABS ، سیستم های سازه ای ، انواع سیستم های باربر ثقلی ، انواع سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی ، محدودیت های انتخاب سیستم سازه ای ، فرضیات طراحیبارگذاری ، بار مرده کف ها  ، بار مرده دیوارهای ضخیم ، بارگذاری پله  ، بار زنده ، بار زنده تیغه ، بار زلزله ، بار باد ، بار برف ، بار آسانسورایجاد هندسه مدل ، ایجاد مدل جدید ، اصلاح خطوط شبکه ، نحوه ذخیره سازی مدل ، نحوه باز کردن مدل های موجود ، نحوه دریافت فرمت هایی غیر از فرمت اصلی ، ترسیم المانهای نقطه ای ، ترسیم المانهای خطی ، ترسیم المانهای سطحی ، نحوه انتقال المانها ، دستورات Trim و Extend ، نکات تئوری مربوط به مش بندی دیوارهای برشی ، اجرای فرآیند مش بندی دیوار برشی در مدلتعریف مشخصات سازه ای ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقطع المانهای خطی ، تعریف مقطع دال های بدون تیرچه ، تعریف مقطع دال های دارای تیرچه ، تعریف مقطع دیوار برشی ، تعریف مقطع آرماتور ، نحوه تعریف رفتار دیافراگم ، نحوه تعریف گروه ، نحوه تعریف نام دیوار برشی به عنوان Pier ، نحوه تعریف طیف ، نحوه تعریف جرم و وزن موثر لرزه ای ، تنظیم اثر P-Δ  ، تعریف حالت بار مودال ، تعریف الگو های بار ، تعربف حالات بار  ، نکات تئوری ترکیب بارها ، ایجاد ترکیب بارهای مربوط به قاب در مدل ، ایجاد ترکیب بارهای مربوط به دیوار برشی در مدل ، ساخت مقطع جهت طراحی دیوار برشیاختصاص مشخصات سازه ای ، نحوه انتخاب المانها ، اختصاص مشخصات تکیه گاه به پایه ستونها ، اختصاص مقطع به المانهای خطی ، اختصاص نحوه اتصال المانهای خطی ، اختصاص آفست انتهایی المانهای خطی ، اختصاص برون محوری در اتصال المانهای خطی ، نحوه چرخش محور محلی المانهای خطی ، اختصاص مقاطع خروجی به المانهای خطی ، اختصاص نام به المانهای مرزی دیوار برشی ، اختصاص مقطع به المانهای سطحی ، اختصاص صلبیت به دیافراگم ها ، تغییر جهت محورهای محلی المانهای سطحی ، اختصاص نام به دیوار های برشی ، اختصاص بار نقطه ای به المان نقطه ای ، اختصاص جابجایی به المانهای نقطه ای ، اختصاص بار نقطه ای به المان خطی ، نحوه اختصاص بار خطی به المانهای خطی ، اختصاص بارهای خطی پروژه به المانهای خطی ، اختصاص بارهای سطحی به المانهای سطحی ، نکات تئوری مربوط به اثر ترک خوردگی ، اعمال اثر ترک خوردگی در مدل ، اختصاص مقطع طراحی به دیوار برشی ،  آنالیز ، کنترل اخطارهای ترسیمی در مدل ، تنظیمات آنالیز ، انجام فرآیند آنالیز ، نحوه نمایش گزارش آنالیز ،  تنظیمات طراحی ، اعمال تنظیمات طراحی قابهای بتنی ، اعمال تنظیمات طراحی دیوارهای برشی ،  : طراحی اولیه ، دلایل جواب ندادن نسبت تنشها  ، روشهای حل مربوط به جواب ندادن نسبت تنشها ، نحوه تغییر مقطع المانهای دارای مشکل نسبت تنش ، تیپ بندی ، طراحی اولیه دیوار برشی ،  کنترل ها ، کنترل اخطارها و خطاها ، کنترل اتفاقی نمودارهای لنگر و یرش ، نکات تئوری مربوط به اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی ، اجرای اصلاح برش پایه استاتیکی بر مبنای پریود تحلیلی ، نکات تئوری مربوط به اصلاح برش پایه طیفی ، اجرای اصلاح برش پایه طیفی ، نکات تئوری مربوط به کنترل دریفت ، اجرای کنترل دریفت ، کنترل تنظیمات طراحی ، نکات تئوری مربوط به کنترل ستونهای در تقاطع دو سیستم سازه ای ، اجرای کنترل ستونهای در تقاطع دو سیستم سازه ای ، نکات تئوری مربوط به کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله ، اجرای کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله ، نکات تئوری مربوط به کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله ، اجرای کنترل بادبند یا دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله ، کنترل کفایت یا عدم کفایت تعداد مودها  ، کنترل نهایی طراحی دیوار برشیخروجی ها ، خروجی گرافیکی تغییر مکان ها ، خروجی گرافیکی دیاگرام های لنگر و برش ، خروجی های متنی-زیربخش ورودی های مدل ، خروجی های متنی-زیربخش ورودی ها و تنظیمات آنالیز ، خروجی های متنی-زیربخش خروجی المانهای قاب  ، خروجی های متنی-زیربخش خروجی تغییرمکان ها و دریفت ها  ، خروجی های متنی-زیربخش خروجی های آنالیز مودال ، خروجی های متنی-زیربخش خروجی های عکس العمل های تکیه گاهی و برش های پایه ، خروجی های متنی-زیربخش خروجی های سازه ای ، خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های آرماتورهای طولی مورد نیاز ، خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های درصد آرماتورهای طولی ، خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی برشی ، خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های نسبت تنش PMM  ، خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی برشی چشمه اتصال ، خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های مربوط به اصل ستون قوی-تیرضعیف ، خروجی های طراحی-زیربخش خروجی های طراحی پیچشی ،  مثال کاربردی ، ایجاد خطوط شبکه ، ترسیم المانهای خطی ، ترسیم المانهای سطحی ، تعریف مشخصات مصالح  ، تعریف مقطع المانهای خطی ، تعریف مقطع المانهای سطحی ، تعریف دیافراگم ، تعریف طیف  ، تعریف نام برای دیوارهای برشی ، تعریف الگوهای بار ، تعریف حالت بار مودال ، تنظیمات اثر P-Δ  ، تعریف منابع جرم ، تعربف حالات بار استاتیکی و طیفی ، تعریف ترکیب بارهای طراحی ، اختصاص تکیه گاه ، اختصاص مقطع المانهای خطی ، اختصاص مقطع المانهای سطحی ، اختصاص نحوه اتصال المانهای خطی به یکدیگر ، اختصاص آفست انتهایی المانهای خطی ، اختصاص نوع دیافراگم ، اختصاص جهت تیرچه ، اختصاص نام به المان های مرزی دیوار برشی به عنوان Pier  ، اختصاص نام به دیوار برشی به عنوان Pier  ، مش بندی دیوار برشی ، اختصاص بار سطحی به المانهای سطحی ، اختصاص بار خطی به المانهای خطی ، اعمال اثر ترک خوردگی ، انجام تنظیمات و فرآیند آنالیز ، انجام تنظیمات طراحی قابهای بتنی ، انجام تنظیمات طراحی دیوار برشی ، نحوه جواب گرفتن از نسبت تنشها ، تیپ بندی ، طراحی اولیه دیوارهای برشی ، کنترل اخطارها و خطاها ، کنترل اتفاقی نمودارهای لنگر و برش ، کنترل دریفت ، کنترل تنظیمات طراحی قاب ، کنترل قاب خمشی در سیستم دوگانه برای 25% نیروی زلزله ، کنترل دیوار برشی در سیستم دوگانه برای 50% نیروی زلزله ، ترکیب بارهای اندرکنشی ، 
با ما در تلگرام همراه باشید
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18
مجموعه نرم افزاری لرد 18 - Lord Of Software ver. 18

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2018 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.