فروشگاه اینترنتی نوین پندار
چهارشنبه 24 آذر ماه 95 - (10:54) | تعداد بازدید : 11833

محصول جدید مجموعه نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - New VERSION,مجموعه نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)،Software Engineering Collection،مهندسی کامپیوتر، نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر، نرم افزارهای مهندسی نرم افزار،,Software Engineering Collection,Altova MissionKit 2013 SP1 Enterprise Edition,Eclipse Neon 4.6,Edraw Max 8.4,Edraw UML Diagram v5.1.0.1214,Enterprise Architect 9.0.0.908,HDL Design Entry EASE 8.3 R2,IDM UEStudio 16.20.0.7,Java SE Development Kit 8 Update 102 x64,Java SE Development Kit 8 Update 102 x86,JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2016.1,Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 with Update 2,NetBeans IDE 8.1,Notepad++ 7.0,NP Programming Tools,Asembly,Assembly,TASM.500,Turbo Assembler2 & … (over 14 Program),Fortran,Fortran 5.1,Fortran 90,Fortran 95,MS Fortran77 3.10 & … (over 7 Program),FoxPro,FoxPro 2.6 WIN,Foxpro26.Dos & … (over 10 Program),Help Maker,Help Burger 1.58,Microsoft Help WorkShop 4.02,Visual CHM 3.02 & … (over 9 Program),Object Oriented,Borland Delphi 7,Microsoft Visual Basic 6 Portable Edition,Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition,Other,AccessToVB v4.5,AXE Hex Editor,Borland Turbo Prolog 2.0,Hex Workshop 32,HexEdit,WinHex 10.54 & … (over 25 Program),Pascal,Borland Turbo Pascal 7.0 For DOS,Borland Turbo Pascal 7.0 Win9x  & …,Perl,Active Perl 5.22,Perl Builder 2.0d Professional,Perl Editior 2.2,Perl for win32 & … (over 7 Program),Simulators,Circuit Maker 6 Pro and Trax Maker 3 Pro,Digital Circuit Simulator 1.0,Electronic WorkBench 5.12,Z80 & … (over 13 Program),Basic,QBasic,Turbo Basic & … (over 10 Program),C & C++,Borland C++ 5.02,Borland Turbo C++ 4.5,Borland C.31,Turbo C 3.0 & … (over 12 Program),Case,EASY CASE 4.2 Pro,SSADM,Convertors,Bat2Com,Bat2Exe,VB to Java & … (over 12 Program),Debuggers,EXE Debug,Turbo Debugger,ZD86 & … (over 19 Program),Decompilers,W32Dasm,Basic to C Translator,Delphi Decompile,Delphi Sourcer,Install Shield 6 Decompiler,Java Decompiler & … (over 36 Program),EXE Protectors,PACKWIN,PREXCM,TINYPROG,UNPSTOP & … (over 34 Program),PHPDesigner 8.1.2.9,Python 3.5.1,Rational Rose Enterprise 8.5.0506,Sparx Enterprise Architect 12.0.1210,SQL Server 2016 Enterprise x64,Sybase PowerDesigner 16.6.1.0.5066,Visual Paradigm Community Edition 13.1 Build 20160415,,+ Windows Requirement,,
مجموعه نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)،Software Engineering Collection،مهندسی کامپیوتر، نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر، نرم افزارهای مهندسی نرم افزار،,Software Engineering Collection,Altova MissionKit 2013 SP1 Enterprise Edition,Eclipse Neon 4.6,Edraw Max 8.4,Edraw UML Diagram v5.1.0.1214,Enterprise Architect 9.0.0.908,HDL Design Entry EASE 8.3 R2,IDM UEStudio 16.20.0.7,Java SE Development Kit 8 Update 102 x64,Java SE Development Kit 8 Update 102 x86,JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2016.1,Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 with Update 2,NetBeans IDE 8.1,Notepad++ 7.0,NP Programming Tools,Asembly,Assembly,TASM.500,Turbo Assembler2 & … (over 14 Program),Fortran,Fortran 5.1,Fortran 90,Fortran 95,MS Fortran77 3.10 & … (over 7 Program),FoxPro,FoxPro 2.6 WIN,Foxpro26.Dos & … (over 10 Program),Help Maker,Help Burger 1.58,Microsoft Help WorkShop 4.02,Visual CHM 3.02 & … (over 9 Program),Object Oriented,Borland Delphi 7,Microsoft Visual Basic 6 Portable Edition,Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition,Other,AccessToVB v4.5,AXE Hex Editor,Borland Turbo Prolog 2.0,Hex Workshop 32,HexEdit,WinHex 10.54 & … (over 25 Program),Pascal,Borland Turbo Pascal 7.0 For DOS,Borland Turbo Pascal 7.0 Win9x  & …,Perl,Active Perl 5.22,Perl Builder 2.0d Professional,Perl Editior 2.2,Perl for win32 & … (over 7 Program),Simulators,Circuit Maker 6 Pro and Trax Maker 3 Pro,Digital Circuit Simulator 1.0,Electronic WorkBench 5.12,Z80 & … (over 13 Program),Basic,QBasic,Turbo Basic & … (over 10 Program),C & C++,Borland C++ 5.02,Borland Turbo C++ 4.5,Borland C.31,Turbo C 3.0 & … (over 12 Program),Case,EASY CASE 4.2 Pro,SSADM,Convertors,Bat2Com,Bat2Exe,VB to Java & … (over 12 Program),Debuggers,EXE Debug,Turbo Debugger,ZD86 & … (over 19 Program),Decompilers,W32Dasm,Basic to C Translator,Delphi Decompile,Delphi Sourcer,Install Shield 6 Decompiler,Java Decompiler & … (over 36 Program),EXE Protectors,PACKWIN,PREXCM,TINYPROG,UNPSTOP & … (over 34 Program),PHPDesigner 8.1.2.9,Python 3.5.1,Rational Rose Enterprise 8.5.0506,Sparx Enterprise Architect 12.0.1210,SQL Server 2016 Enterprise x64,Sybase PowerDesigner 16.6.1.0.5066,Visual Paradigm Community Edition 13.1 Build 20160415,,+ Windows Requirement,,


محصول جدید مجموعه نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) - New VERSION را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.


برخی عناوین موجود در این مجموعه:

Software Engineering Collection
Altova MissionKit 2013 SP1 Enterprise Edition
Eclipse Neon 4.6
Edraw UML Diagram v5.1.0.1214
IDM UEStudio 16.20.0.7
Java SE Development Kit 8 Update 102 x64
Notepad++ 7.0

8.5.0506 Rational Rose Enterprise
Sparx Enterprise Architect 12.0.1210 
SQL Server 2016 

 

 NP Programming Tools
Assembly
TASM.500
(Turbo Assembler2 & … (over 14 Program
Fortran
Fortran 95
(MS Fortran77 3.10 & … (over 7 Program
FoxPro
(Foxpro26.Dos & … (over 10 Program
Help Maker
(Visual CHM 3.02 & … (over 9 Program
Object Oriented
Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition
Other
(WinHex 10.54 & … (over 25 Program
Pascal
... & Borland Turbo Pascal 7.0 Win9x
Perl
(Perl for win32 & … (over 7 Program
Simulators
Circuit Maker 6 Pro and Trax Maker 3 Pro
(Z80 & … (over 13 Program
Basic
(Turbo Basic & … (over 10 Program
C & ++C
Borland C.31
(Turbo C 3.0 & … (over 12 Program
Case
EASY CASE 4.2 Pro
SSADM
Convertors
Bat2Com
Bat2Exe
Debuggers
EXE Debug
(ZD86 & … (over 19 Program
Decompilers
W32Dasm
Install Shield 6 Decompiler
(Java Decompiler & … (over 36 Program
EXE Protectors
PACKWIN
(UNPSTOP & … (over 34 Program

 

Windows Requirement+

 

و...

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : مجموعه نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) ، Software Engineering Collection ، مهندسی کامپیوتر ،  نرم افزارهای مهندسی کامپیوتر ،  نرم افزارهای مهندسی نرم افزار ، Software Engineering Collection ، Altova MissionKit 2013 SP1 Enterprise Edition ، Eclipse Neon 4.6 ، Edraw Max 8.4 ، Edraw UML Diagram v5.1.0.1214 ، Enterprise Architect 9.0.0.908 ، HDL Design Entry EASE 8.3 R2 ، IDM UEStudio 16.20.0.7 ، Java SE Development Kit 8 Update 102 x64 ، Java SE Development Kit 8 Update 102 x86 ، JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate 2016.1 ، Microsoft Visual Studio Enterprise 2015 with Update 2 ، NetBeans IDE 8.1 ، Notepad++ 7.0 ، NP Programming Tools ، Asembly ، Assembly ، TASM.500 ، Turbo Assembler2 & … (over 14 Program) ، Fortran ، Fortran 5.1 ، Fortran 90 ، Fortran 95 ، MS Fortran77 3.10 & … (over 7 Program) ، FoxPro ، FoxPro 2.6 WIN ، Foxpro26.Dos & … (over 10 Program) ، Help Maker ، Help Burger 1.58 ، Microsoft Help WorkShop 4.02 ، Visual CHM 3.02 & … (over 9 Program) ، Object Oriented ، Borland Delphi 7 ، Microsoft Visual Basic 6 Portable Edition ، Microsoft Visual Studio 6.0 Enterprise Edition ، Other ، AccessToVB v4.5 ، AXE Hex Editor ، Borland Turbo Prolog 2.0 ، Hex Workshop 32 ، HexEdit ، WinHex 10.54 & … (over 25 Program) ، Pascal ، Borland Turbo Pascal 7.0 For DOS ، Borland Turbo Pascal 7.0 Win9x & … ، Perl ، Active Perl 5.22 ، Perl Builder 2.0d Professional ، Perl Editior 2.2 ، Perl for win32 & … (over 7 Program) ، Simulators ، Circuit Maker 6 Pro and Trax Maker 3 Pro ، Digital Circuit Simulator 1.0 ، Electronic WorkBench 5.12 ، Z80 & … (over 13 Program) ، Basic ، QBasic ، Turbo Basic & … (over 10 Program) ، C & C++ ، Borland C++ 5.02 ، Borland Turbo C++ 4.5 ، Borland C.31 ، Turbo C 3.0 & … (over 12 Program) ، Case ، EASY CASE 4.2 Pro ، SSADM ، Convertors ، Bat2Com ، Bat2Exe ، VB to Java & … (over 12 Program) ، Debuggers ، EXE Debug ، Turbo Debugger ، ZD86 & … (over 19 Program) ، Decompilers ، W32Dasm ، Basic to C Translator ، Delphi Decompile ، Delphi Sourcer ، Install Shield 6 Decompiler ، Java Decompiler & … (over 36 Program) ، EXE Protectors ، PACKWIN ، PREXCM ، TINYPROG ، UNPSTOP & … (over 34 Program) ، PHPDesigner 8.1.2.9 ، Python 3.5.1 ، Rational Rose Enterprise 8.5.0506 ، Sparx Enterprise Architect 12.0.1210 ، SQL Server 2016 Enterprise x64 ، Sybase PowerDesigner 16.6.1.0.5066 ، Visual Paradigm Community Edition 13.1 Build 20160415 ، + Windows Requirement ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.