فروشگاه اینترنتی نوین پندار
دوشنبه 20 دی ماه 95 - (16:25) | تعداد بازدید : 15682

محصول جدید آموزش جامع Altium Designer,آموزش جامع Altium Designer،Altium Designer،فایل های تمرینی،10 ساعت آموزش،آشنایی با مفاهیم فیبرهای مدار چاپی,تعریف PCB,استاندارد های PCB,انواع فیبرهای مدار چاپی, آشنایی با مقدمات طراحی ,نرم افزار Altium Designer,شماتیک,امپریال و متریک,کار روی شبکه ( گریدها ),کار از نمای بالا,PAD,Track یا Line,VIA,FootPrint,فاصله گذاری,لایه های مختلف در طراحی نرم افزاری,NET,کتابخانه,مراحل آرایش برد,مسیر یابی,طراحی یک رو و دو رو,صفحه سیلک,ماسک لحیم,لایه های مکانیکی,لایه محافظتی,تراز لایه ها,نت لیست,چک کردن قانون طراحی,نام گذاری مستقیم و معکوس, آشنایی با محیط نرم افزار ,محیط Altium Designer,نحوه ایجاد فایل پروژه,نحوه ایجاد فایل شماتیک,نحوه ایجاد فایلPCB ,تغییرات فایل های ایجاد شده,مدیریت بر فایل ها از طریق Storage Manager,قابلیت Project Packager, رسم نقشه در محیط شماتیک ,بررسی صفحه شماتیک,کتابخانه شماتیک,اضافه کردن کتابخانه های خاص, ارتباط دهی بین المان ها  ,ابزار WIRE,ابزار NET Label,ابزار Power Port,ابزار No ERC, ایجاد کتابخانه شماتیک ,محیط طراحی,ابزار طراحی Rectangle,ابزار نوشتاری Text String,ابزار PIN,وارد کردن قطعه و کامپایل در نقشه شماتیک,یافتن المان های موجود در محیط شماتیک, آشنایی با منوها ,آشنایی با منوی DXP در محیط Altium Designer,آشنایی با منوی File در محیط Altium Designer,آشنایی با نمای View در محیط Altium Designer,آشنایی با منوی Edit در محیط شماتیک,آشنایی با منوی View در محیط شماتیک,آشنایی با منوی Place در محیط شماتیک,آشنایی با منوی Design در محیط شماتیک,آشنایی با منوی Tools در محیط شماتیک,آشنایی با پنل Favorites,آشنایی با پنل Snippets,آشنایی با پنل ClipBoard,, آشنایی با منوهای محیط PCB,آشنایی با منوی Edit در محیط PCB,آشنایی با منویView در محیط PCB,آشنایی با منویPlace در محیط PCB,, کتابخانه PCB,محیط کتابخانه PCB,ساخت FootPrint به روش دستی,ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار PAD ),ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Arc ),ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Line ),مشخص نمودن خصوصیات PAD,ساخت FootPrint توسط ابزار Component Wizard,, اختصاص FootPrint,اختصاص FootPrint به کتابخانه شماتیک طراحی شده, انتقال نقشه ,انتقال از محیط شماتیک به PCB,تنظیمات محیطPCB ,بررسی لایه های طراحی محیطPCB , مسیریابی دستی ,مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی یک رو,مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی دو رو, مسیریابی خودکار ,مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی یک رو,یافتن خطا در مسیریابی خودکار,مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی دو رو,مسیریابی خودکار خاص و سفارشی, مسیریابی مدارات چند لایه ,مسیریابی فیبرهای مدار چاپی چند لایه, معرفی چند ابزار در محیط PCB,ابزار Interactive Routing ,ابزار Teardrops,ابزار Interactive Length Tuning,ابزارSolid Region و Fill,ابزار Polyon Pour, کتابخانه های چند بخشی,ساخت کتابخانه های چند بخشی, کتابخانه های مجتمع,ایجاد کتابخانه های مجتمع,: المان های SMD,آشنایی با المان های SMD,FootPrint مقاومت ها و خازن های بدون قطب SMD,FootPrint خازن های دارای قطب , محیط سه بعدی,آشنایی با محیط سه بعدی نرم افزار Altium Designer,استفاده از قابلیت Component Body , تولید خروجی و ویرایش فایل,ایجاد لیست صورت لوازم ,استفاده از پایگاه داده ای برای صورت لوازم,تنظیم ارتباط با پایگاه داده ای,مرتبط نمودن پایگاه داده ای به لیست صورت لوازم,صادر کردن گزارش,استفاده از قالب های فایل اکسل,ایجاد یک فایل Output Job جدید,تنظیمات مربوط به چاپ نمودن خروجی ها,ایجاد فایل CAM,فصل بیست و یکم : سیستم های طراحی مشتمل بر چندین صفحه طراحی,مفهوم سیستم های چند بخشی,طراحی FLAT,طراحی سلسله مراتبی,
آموزش جامع Altium Designer،Altium Designer،فایل های تمرینی،10 ساعت آموزش،آشنایی با مفاهیم فیبرهای مدار چاپی,تعریف PCB,استاندارد های PCB,انواع فیبرهای مدار چاپی, آشنایی با مقدمات طراحی ,نرم افزار Altium Designer,شماتیک,امپریال و متریک,کار روی شبکه ( گریدها ),کار از نمای بالا,PAD,Track یا Line,VIA,FootPrint,فاصله گذاری,لایه های مختلف در طراحی نرم افزاری,NET,کتابخانه,مراحل آرایش برد,مسیر یابی,طراحی یک رو و دو رو,صفحه سیلک,ماسک لحیم,لایه های مکانیکی,لایه محافظتی,تراز لایه ها,نت لیست,چک کردن قانون طراحی,نام گذاری مستقیم و معکوس, آشنایی با محیط نرم افزار ,محیط Altium Designer,نحوه ایجاد فایل پروژه,نحوه ایجاد فایل شماتیک,نحوه ایجاد فایلPCB ,تغییرات فایل های ایجاد شده,مدیریت بر فایل ها از طریق Storage Manager,قابلیت Project Packager, رسم نقشه در محیط شماتیک ,بررسی صفحه شماتیک,کتابخانه شماتیک,اضافه کردن کتابخانه های خاص, ارتباط دهی بین المان ها  ,ابزار WIRE,ابزار NET Label,ابزار Power Port,ابزار No ERC, ایجاد کتابخانه شماتیک ,محیط طراحی,ابزار طراحی Rectangle,ابزار نوشتاری Text String,ابزار PIN,وارد کردن قطعه و کامپایل در نقشه شماتیک,یافتن المان های موجود در محیط شماتیک, آشنایی با منوها ,آشنایی با منوی DXP در محیط Altium Designer,آشنایی با منوی File در محیط Altium Designer,آشنایی با نمای View در محیط Altium Designer,آشنایی با منوی Edit در محیط شماتیک,آشنایی با منوی View در محیط شماتیک,آشنایی با منوی Place در محیط شماتیک,آشنایی با منوی Design در محیط شماتیک,آشنایی با منوی Tools در محیط شماتیک,آشنایی با پنل Favorites,آشنایی با پنل Snippets,آشنایی با پنل ClipBoard,, آشنایی با منوهای محیط PCB,آشنایی با منوی Edit در محیط PCB,آشنایی با منویView در محیط PCB,آشنایی با منویPlace در محیط PCB,, کتابخانه PCB,محیط کتابخانه PCB,ساخت FootPrint به روش دستی,ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار PAD ),ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Arc ),ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Line ),مشخص نمودن خصوصیات PAD,ساخت FootPrint توسط ابزار Component Wizard,, اختصاص FootPrint,اختصاص FootPrint به کتابخانه شماتیک طراحی شده, انتقال نقشه ,انتقال از محیط شماتیک به PCB,تنظیمات محیطPCB ,بررسی لایه های طراحی محیطPCB , مسیریابی دستی ,مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی یک رو,مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی دو رو, مسیریابی خودکار ,مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی یک رو,یافتن خطا در مسیریابی خودکار,مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی دو رو,مسیریابی خودکار خاص و سفارشی, مسیریابی مدارات چند لایه ,مسیریابی فیبرهای مدار چاپی چند لایه, معرفی چند ابزار در محیط PCB,ابزار Interactive Routing ,ابزار Teardrops,ابزار Interactive Length Tuning,ابزارSolid Region و Fill,ابزار Polyon Pour, کتابخانه های چند بخشی,ساخت کتابخانه های چند بخشی, کتابخانه های مجتمع,ایجاد کتابخانه های مجتمع,: المان های SMD,آشنایی با المان های SMD,FootPrint مقاومت ها و خازن های بدون قطب SMD,FootPrint خازن های دارای قطب , محیط سه بعدی,آشنایی با محیط سه بعدی نرم افزار Altium Designer,استفاده از قابلیت Component Body , تولید خروجی و ویرایش فایل,ایجاد لیست صورت لوازم ,استفاده از پایگاه داده ای برای صورت لوازم,تنظیم ارتباط با پایگاه داده ای,مرتبط نمودن پایگاه داده ای به لیست صورت لوازم,صادر کردن گزارش,استفاده از قالب های فایل اکسل,ایجاد یک فایل Output Job جدید,تنظیمات مربوط به چاپ نمودن خروجی ها,ایجاد فایل CAM,فصل بیست و یکم : سیستم های طراحی مشتمل بر چندین صفحه طراحی,مفهوم سیستم های چند بخشی,طراحی FLAT,طراحی سلسله مراتبی,


محصول جدید آموزش جامع Altium Designer را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.


عناوینی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 
فصل اول : آشنایی با مفاهیم فیبرهای مدار چاپی 

فصل دوم : آشنایی با مقدمات طراحی

فصل سوم : آشنایی با محیط نرم افزار

فصل چهارم : رسم نقشه در محیط شماتیک 

فصل پنجم : ارتباط دهی بین المان ها   

فصل ششم : ایجاد کتابخانه شماتیک 

فصل هفتم : آشنایی با منوها

فصل هشتم : آشنایی با منوهای محیط PCB

فصل نهم : کتابخانه PCB

فصل دهم : اختصاص FootPrint

فصل یازدهم : انتقال نقشه

فصل دوازدهم : مسیریابی دستی

فصل سیزدهم : مسیریابی خودکار

فصل چهاردهم :
مسیریابی مدارات چند لایه

فصل پانزدهم : معرفی چند ابزار در محیط PCB

فصل شانزدهم : کتابخانه های چند بخشی

فصل هفدهم : کتابخانه های مجتمع    

فصل هجدهم :
المان های SMD

فصل نوزدهم : محیط سه بعدی    

فصل بیستم : تولید خروجی و ویرایش فایل    

فصل بیست و یکم : سیستم های طراحی مشتمل بر چندین صفحه

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع Altium Designer ، Altium Designer ، فایل های تمرینی ، 10 ساعت آموزش ، آشنایی با مفاهیم فیبرهای مدار چاپی ، تعریف PCB ، استاندارد های PCB ، انواع فیبرهای مدار چاپی ،  آشنایی با مقدمات طراحی  ، نرم افزار Altium Designer ، شماتیک ، امپریال و متریک ، کار روی شبکه ( گریدها ) ، کار از نمای بالا ، PAD ، Track یا Line ، VIA ، FootPrint ، فاصله گذاری ، لایه های مختلف در طراحی نرم افزاری ، NET ، کتابخانه ، مراحل آرایش برد ، مسیر یابی ، طراحی یک رو و دو رو ، صفحه سیلک ، ماسک لحیم ، لایه های مکانیکی ، لایه محافظتی ، تراز لایه ها ، نت لیست ، چک کردن قانون طراحی ، نام گذاری مستقیم و معکوس ،  آشنایی با محیط نرم افزار  ، محیط Altium Designer ، نحوه ایجاد فایل پروژه ، نحوه ایجاد فایل شماتیک ، نحوه ایجاد فایلPCB  ، تغییرات فایل های ایجاد شده ، مدیریت بر فایل ها از طریق Storage Manager ، قابلیت Project Packager ،  رسم نقشه در محیط شماتیک  ، بررسی صفحه شماتیک ، کتابخانه شماتیک ، اضافه کردن کتابخانه های خاص ،  ارتباط دهی بین المان ها  ، ابزار WIRE ، ابزار NET Label ، ابزار Power Port ، ابزار No ERC ،  ایجاد کتابخانه شماتیک  ، محیط طراحی ، ابزار طراحی Rectangle ، ابزار نوشتاری Text String ، ابزار PIN ، وارد کردن قطعه و کامپایل در نقشه شماتیک ، یافتن المان های موجود در محیط شماتیک ،  آشنایی با منوها  ، آشنایی با منوی DXP در محیط Altium Designer ، آشنایی با منوی File در محیط Altium Designer ، آشنایی با نمای View در محیط Altium Designer ، آشنایی با منوی Edit در محیط شماتیک ، آشنایی با منوی View در محیط شماتیک ، آشنایی با منوی Place در محیط شماتیک ، آشنایی با منوی Design در محیط شماتیک ، آشنایی با منوی Tools در محیط شماتیک ، آشنایی با پنل Favorites ، آشنایی با پنل Snippets ، آشنایی با پنل ClipBoard ،  آشنایی با منوهای محیط PCB ، آشنایی با منوی Edit در محیط PCB ، آشنایی با منویView در محیط PCB ، آشنایی با منویPlace در محیط PCB ،  کتابخانه PCB ، محیط کتابخانه PCB ، ساخت FootPrint به روش دستی ، ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار PAD ) ، ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Arc ) ، ساخت FootPrint به روش دستی ( ابزار Line ) ، مشخص نمودن خصوصیات PAD ، ساخت FootPrint توسط ابزار Component Wizard ،  اختصاص FootPrint ، اختصاص FootPrint به کتابخانه شماتیک طراحی شده ،  انتقال نقشه  ، انتقال از محیط شماتیک به PCB ، تنظیمات محیطPCB  ، بررسی لایه های طراحی محیطPCB  ،  مسیریابی دستی  ، مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی یک رو ، مسیریابی دستی فیبرهای مدار چاپی دو رو ،  مسیریابی خودکار  ، مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی یک رو ، یافتن خطا در مسیریابی خودکار ، مسیریابی خودکار فیبرهای مدار چاپی دو رو ، مسیریابی خودکار خاص و سفارشی ،  مسیریابی مدارات چند لایه  ، مسیریابی فیبرهای مدار چاپی چند لایه ،  معرفی چند ابزار در محیط PCB ، ابزار Interactive Routing  ، ابزار Teardrops ، ابزار Interactive Length Tuning ، ابزارSolid Region و Fill ، ابزار Polyon Pour ،  کتابخانه های چند بخشی ، ساخت کتابخانه های چند بخشی ،  کتابخانه های مجتمع ، ایجاد کتابخانه های مجتمع ، : المان های SMD ، آشنایی با المان های SMD ، FootPrint مقاومت ها و خازن های بدون قطب SMD ، FootPrint خازن های دارای قطب  ،  محیط سه بعدی ، آشنایی با محیط سه بعدی نرم افزار Altium Designer ، استفاده از قابلیت Component Body  ،  تولید خروجی و ویرایش فایل ، ایجاد لیست صورت لوازم  ، استفاده از پایگاه داده ای برای صورت لوازم ، تنظیم ارتباط با پایگاه داده ای ، مرتبط نمودن پایگاه داده ای به لیست صورت لوازم ، صادر کردن گزارش ، استفاده از قالب های فایل اکسل ، ایجاد یک فایل Output Job جدید ، تنظیمات مربوط به چاپ نمودن خروجی ها ، ایجاد فایل CAM ، فصل بیست و یکم : سیستم های طراحی مشتمل بر چندین صفحه طراحی ، مفهوم سیستم های چند بخشی ، طراحی FLAT ، طراحی سلسله مراتبی ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.