فروشگاه اینترنتی نوین پندار
چهارشنبه 6 ارديبهشت ماه 96 - (14:14) | تعداد بازدید : 9275

محصول جدید آموزش جامع SAFE,آموزش جامع SAFE ، آموزش سیف ، SAFE ، آموزش جامع csi safe ، csi safe ، Integrated design of slabs mats footings ، برتری در آموزش ، اساتید مجرب ، مهندس یوسفی مقدم ، professional learning ، آموزش با مثال های کاربردی ، تدریس مفهومی و گام به گام ، نرم افزار SAFE ، بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا ، آموزش جامف سیف ، نرم افزار آموزشی ، آموزش نرم افزار ، تعریف هندسه مدل ، ایجاد مدل جدید ، ایجاد مدل جدید از طریق انتقال مدل از ETABSبه SAFE ، نحوه اصلاح خطوط شبکه ، دستور ترسیم المان های نقطه ای ، دستورات ترسیم المان های خطی تیر ، دستور ترسیم المان های خطی ستون ، دستورات ترسیم المان های سطحی فونداسیون یا دال ، دستور ترسیم المان سطحی دیوار برشی ، دستور ترسیم نوار طراحیتعریف مشخصات سازه ای ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقطع المان های سطحی ، تعریف مقطع المان های خطی تیر ، تعریف مقطع المان خطی ستون ، تعریف مقطع آرماتور ، تعریف مقطع المان سطحی دیوار ، تعریف مشخصات خاک ، نکات تئوری مربوط به شمع ها ، تعریف شمع به عنوان فنر نقطه ای ، تعریف سیستم مختصات جدید ، تعریف الگوهای بار ، تعریف حالت های بار ، نکات تئوری مربوط به ترکیب بارهای طراحی ، تعریف ترکیبات طراحی ، نحوه در نظر گرفتن UpLiftاختصاص مشخصات سازه ای ، نحوه انتخاب المان ها ، اختصاص مقطع به المان های سطحی دال یا فونداسیون ، اختصاص جابجایی قائم به المان های سطحی ، اختصاص مقطع به المان های خطی تیر یا شناژ ، اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های خطی تیر یا شناژ ، اختصاص مقطع به المان های خطی ستون ، اختصاص مقطع به المان سطحی دیوار ، اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های سطحی دیوار ، اختصاص مشخصات خاک به المان های فونداسیون ، اختصاص مشخصات شمع به المان های نقطه ای ، اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی ، اختصاص بارهای نقطه ای به المان های خطی ، اختصاص بارهای خطی به المان های خطی ، اختصاص بارهای نقطه ای و ابعاد آنها به المان های نقطه ای ، اختصاص نشست یا رانشآنالیز و طراحی ، نکات تئوری مربوط به تعریف نوارهای طراحی ، تنظیمات آنالیز و نحوه اجرای آنها ، انجام فرآیند آنالیز و طراحیکنترل ها ، کنترل تنش در خاک ، کنترل نشست و UpLift ، کنترل برش پانچ ، نحوه استخراج نتایج طراحی خمشیمثال کاربردی ، شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE ، ایجاد هندسه مدل ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون ، تعریف مقطع المان های خطی شناژ ، تعریف مشخصات خاک ، اصلاح یا تعریف الگوهای بار ، اصلاح یا تعریف حالات بار ، تعریف ترکیبات بار ، نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل ، اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون ، اختصاص مقطع به المان های خطی شناژ ، اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون ، اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای ، اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون ، اختصاص بارهای یکنواخت خطی به المان های خطی فونداسیون ، تنظیمات آنالیز و طراحی ، انجام فرآیند آنالیز و طراحی ، کنترل تنش در خاک ، کنترل نشست در خاک ، کنترل برش پانچ ، بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون ، بررسی نتایج طراحی خمشی و برشی شناژهامثال کاربردی 2 ، شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE ، ایجاد هندسه مدل ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون ، تعریف مشخصات خاک ، اصلاح یا تعریف الگوهای بار ، اصلاح یا تعریف حالات بار ، تعریف ترکیبات بار ، نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل ، اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون ، اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون ، اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای ، اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون ، تنظیمات آنالیز و طراحی ، انجام فرآیند آنالیز و طراحی ، کنترل تنش در خاک ، کنترل نشست در خاک ، کنترل برش پانچ ، بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون ،
آموزش جامع SAFE ، آموزش سیف ، SAFE ، آموزش جامع csi safe ، csi safe ، Integrated design of slabs mats footings ، برتری در آموزش ، اساتید مجرب ، مهندس یوسفی مقدم ، professional learning ، آموزش با مثال های کاربردی ، تدریس مفهومی و گام به گام ، نرم افزار SAFE ، بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا ، آموزش جامف سیف ، نرم افزار آموزشی ، آموزش نرم افزار ، تعریف هندسه مدل ، ایجاد مدل جدید ، ایجاد مدل جدید از طریق انتقال مدل از ETABSبه SAFE ، نحوه اصلاح خطوط شبکه ، دستور ترسیم المان های نقطه ای ، دستورات ترسیم المان های خطی تیر ، دستور ترسیم المان های خطی ستون ، دستورات ترسیم المان های سطحی فونداسیون یا دال ، دستور ترسیم المان سطحی دیوار برشی ، دستور ترسیم نوار طراحیتعریف مشخصات سازه ای ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقطع المان های سطحی ، تعریف مقطع المان های خطی تیر ، تعریف مقطع المان خطی ستون ، تعریف مقطع آرماتور ، تعریف مقطع المان سطحی دیوار ، تعریف مشخصات خاک ، نکات تئوری مربوط به شمع ها ، تعریف شمع به عنوان فنر نقطه ای ، تعریف سیستم مختصات جدید ، تعریف الگوهای بار ، تعریف حالت های بار ، نکات تئوری مربوط به ترکیب بارهای طراحی ، تعریف ترکیبات طراحی ، نحوه در نظر گرفتن UpLiftاختصاص مشخصات سازه ای ، نحوه انتخاب المان ها ، اختصاص مقطع به المان های سطحی دال یا فونداسیون ، اختصاص جابجایی قائم به المان های سطحی ، اختصاص مقطع به المان های خطی تیر یا شناژ ، اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های خطی تیر یا شناژ ، اختصاص مقطع به المان های خطی ستون ، اختصاص مقطع به المان سطحی دیوار ، اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های سطحی دیوار ، اختصاص مشخصات خاک به المان های فونداسیون ، اختصاص مشخصات شمع به المان های نقطه ای ، اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی ، اختصاص بارهای نقطه ای به المان های خطی ، اختصاص بارهای خطی به المان های خطی ، اختصاص بارهای نقطه ای و ابعاد آنها به المان های نقطه ای ، اختصاص نشست یا رانشآنالیز و طراحی ، نکات تئوری مربوط به تعریف نوارهای طراحی ، تنظیمات آنالیز و نحوه اجرای آنها ، انجام فرآیند آنالیز و طراحیکنترل ها ، کنترل تنش در خاک ، کنترل نشست و UpLift ، کنترل برش پانچ ، نحوه استخراج نتایج طراحی خمشیمثال کاربردی ، شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE ، ایجاد هندسه مدل ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون ، تعریف مقطع المان های خطی شناژ ، تعریف مشخصات خاک ، اصلاح یا تعریف الگوهای بار ، اصلاح یا تعریف حالات بار ، تعریف ترکیبات بار ، نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل ، اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون ، اختصاص مقطع به المان های خطی شناژ ، اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون ، اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای ، اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون ، اختصاص بارهای یکنواخت خطی به المان های خطی فونداسیون ، تنظیمات آنالیز و طراحی ، انجام فرآیند آنالیز و طراحی ، کنترل تنش در خاک ، کنترل نشست در خاک ، کنترل برش پانچ ، بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون ، بررسی نتایج طراحی خمشی و برشی شناژهامثال کاربردی 2 ، شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE ، ایجاد هندسه مدل ، تعریف مشخصات مصالح ، تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون ، تعریف مشخصات خاک ، اصلاح یا تعریف الگوهای بار ، اصلاح یا تعریف حالات بار ، تعریف ترکیبات بار ، نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل ، اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون ، اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون ، اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای ، اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون ، تنظیمات آنالیز و طراحی ، انجام فرآیند آنالیز و طراحی ، کنترل تنش در خاک ، کنترل نشست در خاک ، کنترل برش پانچ ، بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون ،

 

محصول جدید آموزش جامع SAFE را می توانید هم اکنون از طریق سایت www.NPshop.net و یا تلفن های 02188994474 و 02188994475 سفارش دهید.

 

ویژگی های مجموعه آموزشی جامع SAFE :
>> آموزش با مثال های کاربردی
>> تدریس مفهومی و گام به گام
>> همراه با نرم افزار SAFE
>> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

 

سرفصل های مجموعه آموزشی SAFE :

فصل 1 : تعریف هندسه مدل  

فصل 2 : تعریف مشخصات سازه ای

فصل 3 : اختصاص مشخصات سازه ای

فصل 4 : آنالیز و طراحی 

فصل 5 : کنترل ها 

فصل 6 : مثال کاربردی

فصل 7 : مثال کاربردی 2  

 

لطفاً برای اطلاعات بیشتر، به فروشگاه اینترنتی نوین پندار به آدرس www.NPshop.net مراجعه فرمایید.

 

 
سایر خبرهای این گروه ...
::تبلیغات

کلید واژه ها : آموزش جامع SAFE  ،  آموزش سیف  ،  SAFE  ،  آموزش جامع csi safe  ،  csi safe  ،  Integrated design of slabs mats footings  ،  برتری در آموزش  ،  اساتید مجرب  ،  مهندس یوسفی مقدم  ،  professional learning  ،  آموزش با مثال های کاربردی  ،  تدریس مفهومی و گام به گام  ،  نرم افزار SAFE  ،  بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا  ،  آموزش جامف سیف  ،  نرم افزار آموزشی  ،  آموزش نرم افزار  ،  تعریف هندسه مدل  ،  ایجاد مدل جدید  ،  ایجاد مدل جدید از طریق انتقال مدل از ETABSبه SAFE  ،  نحوه اصلاح خطوط شبکه  ،  دستور ترسیم المان های نقطه ای  ،  دستورات ترسیم المان های خطی تیر  ،  دستور ترسیم المان های خطی ستون  ،  دستورات ترسیم المان های سطحی فونداسیون یا دال  ،  دستور ترسیم المان سطحی دیوار برشی  ،  دستور ترسیم نوار طراحیتعریف مشخصات سازه ای  ،  تعریف مشخصات مصالح  ،  تعریف مقطع المان های سطحی  ،  تعریف مقطع المان های خطی تیر  ،  تعریف مقطع المان خطی ستون  ،  تعریف مقطع آرماتور  ،  تعریف مقطع المان سطحی دیوار  ،  تعریف مشخصات خاک  ،  نکات تئوری مربوط به شمع ها  ،  تعریف شمع به عنوان فنر نقطه ای  ،  تعریف سیستم مختصات جدید  ،  تعریف الگوهای بار  ،  تعریف حالت های بار  ،  نکات تئوری مربوط به ترکیب بارهای طراحی  ،  تعریف ترکیبات طراحی  ،  نحوه در نظر گرفتن UpLiftاختصاص مشخصات سازه ای  ،  نحوه انتخاب المان ها  ،  اختصاص مقطع به المان های سطحی دال یا فونداسیون  ،  اختصاص جابجایی قائم به المان های سطحی  ،  اختصاص مقطع به المان های خطی تیر یا شناژ  ،  اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های خطی تیر یا شناژ  ،  اختصاص مقطع به المان های خطی ستون  ،  اختصاص مقطع به المان سطحی دیوار  ،  اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های سطحی دیوار  ،  اختصاص مشخصات خاک به المان های فونداسیون  ،  اختصاص مشخصات شمع به المان های نقطه ای  ،  اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی  ،  اختصاص بارهای نقطه ای به المان های خطی  ،  اختصاص بارهای خطی به المان های خطی  ،  اختصاص بارهای نقطه ای و ابعاد آنها به المان های نقطه ای  ،  اختصاص نشست یا رانشآنالیز و طراحی  ،  نکات تئوری مربوط به تعریف نوارهای طراحی  ،  تنظیمات آنالیز و نحوه اجرای آنها  ،  انجام فرآیند آنالیز و طراحیکنترل ها  ،  کنترل تنش در خاک  ،  کنترل نشست و UpLift  ،  کنترل برش پانچ  ،  نحوه استخراج نتایج طراحی خمشیمثال کاربردی  ،  شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE  ،  ایجاد هندسه مدل  ،  تعریف مشخصات مصالح  ،  تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون  ،  تعریف مقطع المان های خطی شناژ  ،  تعریف مشخصات خاک  ،  اصلاح یا تعریف الگوهای بار  ،  اصلاح یا تعریف حالات بار  ،  تعریف ترکیبات بار  ،  نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل  ،  اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون  ،  اختصاص مقطع به المان های خطی شناژ  ،  اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون  ،  اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای  ،  اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون  ،  اختصاص بارهای یکنواخت خطی به المان های خطی فونداسیون  ،  تنظیمات آنالیز و طراحی  ،  انجام فرآیند آنالیز و طراحی  ،  کنترل تنش در خاک  ،  کنترل نشست در خاک  ،  کنترل برش پانچ  ،  بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون  ،  بررسی نتایج طراحی خمشی و برشی شناژهامثال کاربردی 2  ،  شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE  ،  ایجاد هندسه مدل  ،  تعریف مشخصات مصالح  ،  تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون  ،  تعریف مشخصات خاک  ،  اصلاح یا تعریف الگوهای بار  ،  اصلاح یا تعریف حالات بار  ،  تعریف ترکیبات بار  ،  نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل  ،  اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون  ،  اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون  ،  اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای  ،  اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون  ،  تنظیمات آنالیز و طراحی  ،  انجام فرآیند آنالیز و طراحی  ،  کنترل تنش در خاک  ،  کنترل نشست در خاک  ،  کنترل برش پانچ  ،  بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون  ، 
پرفروش ترین بازی ها با تخفیف ویژه در نوین پندار
 
بحث ها و نظرها
0
نظر
برای شرکت در بحث و تبادل نظر در سایت ,وارد شوید ، یا ثبت نام کنید.

:: تبلیغات
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android
کامل ترین مجموعه آموزشی برنامه نویسی با Android

تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
Copyright © 1998 - 2019 NovinPendar Co. Ltd. All rights reserved.