جستجو
>> مدرس " علی آقانوری" کارشناس ارشد هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف >> بیش از 28 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> بدون محدودیت در دفعات اجرا >> به همراه فایل های تمرینی
شناسه محصول: 901
78,000 تومان
decrease increase
اشتراک گذاری در:
banner

 مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

DVD 1

 

 فصل اول : مقدمه ای بر SolidWorks

 آشنایی با محیط SolidWorks
 

فصل دوم : طرح دو بعدی  - (Sketch)بخش اول 

  تولید یک طرح دو بعدی و انواع رنگ قید گذاری

  نحوه ترسیم مستطیل و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم دایره و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم قطاع یک دایره و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم چند ضلعی منتظم و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم بیضی و قید گذاری آن
 
 

فصل سوم : طرح دو بعدی  - (Sketch)بخش دوم    

 منحنی ساده

 منحنی ساختاری
منحنی با معادله
کنترل منحنی

 

فصل چهارم : ویرایش  - Sketchبخش اول
گرد کردن گوشه ها (Fillet)
پخ زدن گوشه ها (Chamfer)
دو لبه کردن (Offset)
برش خطوط اضافی (Trim)

 

فصل پنجم : ویرایش  - Sketchبخش دوم    
قرینه سازی (Mirror)
الگو برداری دایره ای (Circular Pattern)
الگو برداری خطی (Linear Pattern)
 

 فصل ششم : حجم دهی طرح دو بعدی
حجم سازی پیشرفته با Extrude 
مقدمه ای بر دستور Revolve

فصل هفتم : ایجاد صفحات مجازی نحوه ایجاد صفحات مجازی
نحوه ایجاد صفحات مجازی

 

فصل هشتم : ویرایش طرح های سه بعدی - بخش اول

   آشنایی باFillet  در محیط سه بعدی

  آشنایی با  Chamferدر محیط سه بعدی

  آشنایی باShell  در محیط سه بعدی

  آشنایی باRib  در محیط سه بعدی

 فصل نهم : ویرایش طرح های سه بعدی - بخش دوم

 سوراخ کاری در محیط سه بعدی (Hole)
ایجاد رزوه در محیط سه بعدی
مقیاس دادن اجسام  (Scale)
ایجاد دستگاه مختصات مجازی
 

فصل دهم : 3D Sketch

 آشنایی با 3D Sketch
آشنایی با خط برش (Split Line)
ایجاد منحنی با استفاده از تصویر کردن(Project Curve)
ایجاد منحنی با کمک نقاط د (Through Reference Points)
ایجاد منحنی با کمک مختصات دهی (Through XYZ Points)
مارپیچ (Helix And Spiral)
 

 

فصل یازدهم : Sweep
آشنایی با دستور Sweep
روش های انتخاب منحنی و پروفیل (Selection Manager)
تنظیمات Sweep
برش و ایجاد رزوه (Sweep Cut)

فصل دوازدهم : Loft
آشنایی با دستور Loft برای ایجاد اجسام پیچیده
تنظیمات دستور Loft
ایجاد Loft با استفاده از خط محور یا CenterLine
 

 

فصل سیزدهم : الگو برداری پیشرفته

  الگو برداری خطی (Linear Pattern) -
 الگو برداری دایروی (Circular Pattern) -
 قرینه سازی (Mirror) در سه بعد

  الگو برداری تحت یک منحنی (Curve Driven Pattern) 

  الگو برداری تحت ابر نقاط (Sketch Driven Pattern) 

 الگو برداری تحت جدول نقاط (Table Driven Pattern)
 الگو برداری با انتشار یک طرح در یک صفحه (Fill Pattern)
الگو برداری متغیر در ابعاد و مسیر (Variable Pattern)

 

 DVD 2

 

فصل اول : مشخصات یک قطعه در محیط نرم افزار

 تعریف شناسنامه یک قطعه

 پیکربندی قطعات

 رنگ بندی و شناسنامه پیکرهای تعریف شده

 

فصل دوم : مدل سازی قطعات پیشرفته

 وارد کردن یک قطعه در محیط Part

 تکنیک پیکربندی و جانمایی شکل ها در محیط Part

 دستورAdd,Subtract  از محیط Part و تولید قالب

 

فصل سوم : کار بر روی ظاهر قطعات

 تعریف خواص ظاهری و یا تغییر رنگ

 تعریف مواد بر روی قطعات

 تعریف محیط قرار گیری قطعات و تهیه Render و عکس

 تعریف نور در محیط استودیو

 تعریف دوربین در محیط SolidWorks

 تعریف مسیر حرکت در نرم افزار

 

فصل چهارم : مونتاژ (Assembly)

 پیکربندی - نمای انفجاری در مونتاژ

 اصلاح ابعاد قطعات در محیط مونتاژ

 نسبت دادن ابعاد قطعات به یکدیگر به منظور پارامتریک کردن

 الگوبرداری یا Pattern در محیط مونتاژ

 قرینه سازی یا  Mirrorدر محیط مونتاژ

 کاهش حجم محیط گرافیکی در مونتاژ

 تهیه نقشه از روند مونتاژ و پیکربندی

 برش در محیط 3 بعدی (Split)

 

فصل پنجم : تهیه نقشه (Drawing)

 وارد کردن یک قطعه به محیط نقشه کشی

 اندازه گذاری

 تهیه نمای کمکی

 تهیه نمای برش خورده از یک قطعه

 تنظیمات برش

 تهیه و اصلاح صفحه کاری وSheet  ها در محیط نقشه کشی

 تهیه و اصلاح صفحه کاری و ارتباط شناسنامه قطعه به صفحه کاری

 بالن گذاری در محیط نقشه کشی

 تهیه جدولBOM  به همراه شناسنامه قطعه

 تهیه جدول برش سازه ها و سوراخ کاری

 

فصل ششم : Surface Model

 آشنایی با پوسته ها و نحوه ایجاد کردن پوسته های اولیه

 دستورات  Revolveو  Extrudeدر پوسته ها

 دستورات  Sweepو  Loftدر پوسته ها

 ایجاد یک پوسته آزاد با دستور Boundary

 

 فصل هفتم : جوش کاری و مدل سازی سازه   

 آشنایی با تولید یک سازه با استفاده از Structural Members

 اصلاح اتصالات با استفاده از برش کاری (Trim/Extend)

 بستن انتهای پروفیل (End Cap)

 تولید لچکی

 انواع جوش کاری در سازه ها (Weld bead)

 تهیه نقشه از Structural Members و جدول ساخت

 

فصل هشتم : ورق کاری 

 تهیه پایه ورق کاری

 نحوه ایجاد Flange

 نحوه ایجاد قاب (Miter Flange)

 نحوه ایجاد لبه (Hem)

 نحوه ایجاد دو خم (Jog)

 نحوه خم کاری (Skecthed Bend)

 نحوه ایجاد نمایCross Break

 ابزار فرم دهی در ورق کاری

 ورق کاری با دستور Loft

 

 فصل نهم : پارامتریک کردن قطعات

 

 تعریف معادله در SolidWorks

 حذف / اضافه کردن بخشی از دستورات با استفاده از معادلات

 انواع توابع در SolidWorks

 تعریف یک متغیر محلی در معادلات (Global Variables)

 تعریف جدول پارامتریک سازی (Design Table)

 

فصل دهم : نشانه و تلرانس گذاری 

  تلرانس گذاری ابعادی و هندسی اتوماتیک

 استفاده از تلرانس گذاری هندسی ایجاد شده در محیط سه بعدی

 انواع نشانه ها در SolidWorks

 آشنایی با صافی سطح و نحوه استفاده از آن در نقشه کشی

 

 

 


 

 مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت:

 

DVD 1

 

 فصل اول : مقدمه ای بر SolidWorks

 آشنایی با محیط SolidWorks
 

فصل دوم : طرح دو بعدی  - (Sketch)بخش اول 

  تولید یک طرح دو بعدی و انواع رنگ قید گذاری

  نحوه ترسیم مستطیل و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم دایره و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم قطاع یک دایره و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم چند ضلعی منتظم و قید گذاری آن

  نحوه ترسیم بیضی و قید گذاری آن
 
 

فصل سوم : طرح دو بعدی  - (Sketch)بخش دوم    

 منحنی ساده

 منحنی ساختاری
منحنی با معادله
کنترل منحنی

 

فصل چهارم : ویرایش  - Sketchبخش اول
گرد کردن گوشه ها (Fillet)
پخ زدن گوشه ها (Chamfer)
دو لبه کردن (Offset)
برش خطوط اضافی (Trim)

 

فصل پنجم : ویرایش  - Sketchبخش دوم    
قرینه سازی (Mirror)
الگو برداری دایره ای (Circular Pattern)
الگو برداری خطی (Linear Pattern)
 

 فصل ششم : حجم دهی طرح دو بعدی
حجم سازی پیشرفته با Extrude 
مقدمه ای بر دستور Revolve

فصل هفتم : ایجاد صفحات مجازی نحوه ایجاد صفحات مجازی
نحوه ایجاد صفحات مجازی

 

فصل هشتم : ویرایش طرح های سه بعدی - بخش اول

   آشنایی باFillet  در محیط سه بعدی

  آشنایی با  Chamferدر محیط سه بعدی

  آشنایی باShell  در محیط سه بعدی

  آشنایی باRib  در محیط سه بعدی

 فصل نهم : ویرایش طرح های سه بعدی - بخش دوم

 سوراخ کاری در محیط سه بعدی (Hole)
ایجاد رزوه در محیط سه بعدی
مقیاس دادن اجسام  (Scale)
ایجاد دستگاه مختصات مجازی
 

فصل دهم : 3D Sketch

 آشنایی با 3D Sketch
آشنایی با خط برش (Split Line)
ایجاد منحنی با استفاده از تصویر کردن(Project Curve)
ایجاد منحنی با کمک نقاط د (Through Reference Points)
ایجاد منحنی با کمک مختصات دهی (Through XYZ Points)
مارپیچ (Helix And Spiral)
 

 

فصل یازدهم : Sweep
آشنایی با دستور Sweep
روش های انتخاب منحنی و پروفیل (Selection Manager)
تنظیمات Sweep
برش و ایجاد رزوه (Sweep Cut)

فصل دوازدهم : Loft
آشنایی با دستور Loft برای ایجاد اجسام پیچیده
تنظیمات دستور Loft
ایجاد Loft با استفاده از خط محور یا CenterLine
 

 

فصل سیزدهم : الگو برداری پیشرفته

  الگو برداری خطی (Linear Pattern) -
 الگو برداری دایروی (Circular Pattern) -
 قرینه سازی (Mirror) در سه بعد

  الگو برداری تحت یک منحنی (Curve Driven Pattern) 

  الگو برداری تحت ابر نقاط (Sketch Driven Pattern) 

 الگو برداری تحت جدول نقاط (Table Driven Pattern)
 الگو برداری با انتشار یک طرح در یک صفحه (Fill Pattern)
الگو برداری متغیر در ابعاد و مسیر (Variable Pattern)

 

 DVD 2

 

فصل اول : مشخصات یک قطعه در محیط نرم افزار

 تعریف شناسنامه یک قطعه

 پیکربندی قطعات

 رنگ بندی و شناسنامه پیکرهای تعریف شده

 

فصل دوم : مدل سازی قطعات پیشرفته

 وارد کردن یک قطعه در محیط Part

 تکنیک پیکربندی و جانمایی شکل ها در محیط Part

 دستورAdd,Subtract  از محیط Part و تولید قالب

 

فصل سوم : کار بر روی ظاهر قطعات

 تعریف خواص ظاهری و یا تغییر رنگ

 تعریف مواد بر روی قطعات

 تعریف محیط قرار گیری قطعات و تهیه Render و عکس

 تعریف نور در محیط استودیو

 تعریف دوربین در محیط SolidWorks

 تعریف مسیر حرکت در نرم افزار

 

فصل چهارم : مونتاژ (Assembly)

 پیکربندی - نمای انفجاری در مونتاژ

 اصلاح ابعاد قطعات در محیط مونتاژ

 نسبت دادن ابعاد قطعات به یکدیگر به منظور پارامتریک کردن

 الگوبرداری یا Pattern در محیط مونتاژ

 قرینه سازی یا  Mirrorدر محیط مونتاژ

 کاهش حجم محیط گرافیکی در مونتاژ

 تهیه نقشه از روند مونتاژ و پیکربندی

 برش در محیط 3 بعدی (Split)

 

فصل پنجم : تهیه نقشه (Drawing)

 وارد کردن یک قطعه به محیط نقشه کشی

 اندازه گذاری

 تهیه نمای کمکی

 تهیه نمای برش خورده از یک قطعه

 تنظیمات برش

 تهیه و اصلاح صفحه کاری وSheet  ها در محیط نقشه کشی

 تهیه و اصلاح صفحه کاری و ارتباط شناسنامه قطعه به صفحه کاری

 بالن گذاری در محیط نقشه کشی

 تهیه جدولBOM  به همراه شناسنامه قطعه

 تهیه جدول برش سازه ها و سوراخ کاری

 

فصل ششم : Surface Model

 آشنایی با پوسته ها و نحوه ایجاد کردن پوسته های اولیه

 دستورات  Revolveو  Extrudeدر پوسته ها

 دستورات  Sweepو  Loftدر پوسته ها

 ایجاد یک پوسته آزاد با دستور Boundary

 

 فصل هفتم : جوش کاری و مدل سازی سازه   

 آشنایی با تولید یک سازه با استفاده از Structural Members

 اصلاح اتصالات با استفاده از برش کاری (Trim/Extend)

 بستن انتهای پروفیل (End Cap)

 تولید لچکی

 انواع جوش کاری در سازه ها (Weld bead)

 تهیه نقشه از Structural Members و جدول ساخت

 

فصل هشتم : ورق کاری 

 تهیه پایه ورق کاری

 نحوه ایجاد Flange

 نحوه ایجاد قاب (Miter Flange)

 نحوه ایجاد لبه (Hem)

 نحوه ایجاد دو خم (Jog)

 نحوه خم کاری (Skecthed Bend)

 نحوه ایجاد نمایCross Break

 ابزار فرم دهی در ورق کاری

 ورق کاری با دستور Loft

 

 فصل نهم : پارامتریک کردن قطعات

 

 تعریف معادله در SolidWorks

 حذف / اضافه کردن بخشی از دستورات با استفاده از معادلات

 انواع توابع در SolidWorks

 تعریف یک متغیر محلی در معادلات (Global Variables)

 تعریف جدول پارامتریک سازی (Design Table)

 

فصل دهم : نشانه و تلرانس گذاری 

  تلرانس گذاری ابعادی و هندسی اتوماتیک

 استفاده از تلرانس گذاری هندسی ایجاد شده در محیط سه بعدی

 انواع نشانه ها در SolidWorks

 آشنایی با صافی سطح و نحوه استفاده از آن در نقشه کشی

 

 

 


 

مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-060939
تاریخ ورود 1398/01/24
*
*
*
مشخصات محصولات
تعداد DVD 2
شماره مجوز 8-02147-060939
تاریخ ورود 1398/01/24
مشتریانی که این کالا را خریدند، کالاهای زیر را نیز می خرند

آموزش جامع ETABS فولادی

>> بیش از 12 ساعت آموزش >> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا >> به همراه نرم افزار Etabs >> ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
78,000 تومان

آموزش جامع متره و برآورد

>> بیش از 31 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> به همراه فایل های تمرینی >> بدون محدودیت در دفعات اجرا
78,000 تومان

آموزش جامع After Effects

>> مدرس "سهراب اسلامی" با بیش از 10 سال سابقه تدریس >> بیش از 13 ساعت آموزش >> تدریس مفهومی و گام به گام >> بدون محدودیت در دفعات نصب >> به همراه نرم افزار After Effects CC
78,000 تومان

آموزش جامع پروژه محور Illustrator CC

>> مدرس: " سهراب اسلامی " با بیش از 10 سال سابقه تدریس >> بیش از 15ساعت آموزش >> با بیانی بسیار ساده و مفهومی >> بدون محدودیت در دفعات اجرا >> همراه با نرم افزار نسخه Adobe Illustrator CC 2017
78,000 تومان
آخرین نسخه ویندوز 10
فیلترها
Sort
display